k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Genealogie viru

20. 11. 2018 — k47

Jsem ne­mocný & nechce se mi dělat nic jiného, než ležet v po­steli & li­to­vat se. I když po­pravdě to se příliš neliší od běž­ného dne, jen se u toho ne­cí­tím tak mi­zerně.

Jako vždy to jde přesně podle plánu, a to zna­mená, že jsem to chytil v sobotu, buď do­po­ledne od jed­noho z 12 apoš­tolů nebo od­po­ledne od jed­noho z asi 12 tisíc lidí, které jsem potkal v Praze. Jeden z nich je zod­po­vědný za tohle pří­koří a můj sou­časný po­li­to­vá­ní­hodný stav je na jeho hlavu.

Na­chla­zení se říká na­chla­zení, pro­tože se pů­vodně mělo za to, že jde o cho­robu z chladu. To sa­mo­zřejmě není pravda, i když se zdá, že podchla­zení or­ga­nismu nebo chladné počasí pomáhá šíření nákaz, jde o jeden z mixu stovek růz­ných virů. Ten ne­při­šel na svět ex nihilo, ale dostal jsem ho od někoho, kdo ho dostal od někoho, kdo se na­ka­zil od někoho, kdo oli­zo­val kliky na které sáhl někdo na­ka­žený, který ho dostal od někoho jiného a tak tisíce let nazpět až k prv­nímu pří­padu, kdy rhi­no­vi­rus zmu­to­val a pře­sko­čil na člo­věka.

Ale dobrá zpráva je, že se pomalu blí­žíme efek­tivní metodě oč­ko­vání proti virům způ­so­bu­jí­cím na­chla­zení. Možná za pár (de­sí­tek) let bude těch pár otrav­ných dnů, kdy ležíme v po­steli a li­tu­jeme se, mi­nu­lostí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz