k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mrtví brouci

23. 8. 2018 — k47

Na stole v Cele mi stojí lampa na­mí­řená do stěny. Je to proto, že od­ra­žené světlo má měkčí a pří­jem­nější cha­rak­ter. V noci proto Celu na­pl­ňuje uni­formní tlu­mená záře bez­časí, není příliš ostrá ani příliš mdlá. Ne­sná­ším lampy, lustry, zá­řivky a jiné osvět­lo­vací pří­stroje umís­těné na stropě a skoro nikdy je ne­roz­svě­cuji. Ne­do­kážu přesně vy­svět­lit důvod, možná za to může ohyzdná kva­lita světla, možná si pod­vě­domě při­pa­dám jako u vý­sle­chu, ne v jediné místě které má po­sky­to­vat pocit ab­so­lut­ního bez­pečí.

Uspo­řá­dání lampa + stěna jako re­flek­tor má však jednu vlast­nost: Stí­nítko světla se pomalu plní chi­ti­no­vými těly mrtvých much, komárů a jiného hmyzu, který při­le­těl příliš blízko umě­lému slunci a byl ani­hi­lo­ván jeho žárem.

Na druhou stranu tato smr­tící past po­sky­tuje ne­u­stálý přísun or­ga­nic­kých exem­plářů pro makro fo­to­gra­fii – jako ty dva ne­šťastné je­dince, je­jichž po­smrtná podoba je za­chy­cena na fot­kách okolo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz