k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Místo setkání (obchodníci se zbraněmi, konec světa, bizarní scéna v místní škole)

21. 3. 2018 — k47 (♪)

Nebyl to nijak zvláštní den v městě tr­pí­cím chro­nic­kou nar­ko­lep­sií, když jsme začali plnit místní školu až po stře­chu zbra­němi. Nemůžu za­bí­hat do po­drob­ností proč nebo z jakého důvodu, re­spek­tive nechci, aby ruka zákona ne­do­lehla i na mě. Už tak mi při­padá, že jsem po­kou­šel štěstí víc než bych měl. Proč jsem tam vůbec byl? Nešlo o mojí scénu, vypadl jsem z ní před lety, abych se na plný úvazek vě­no­val čekání na konec světa.

Dva­náctka Apoš­tolů se špat­nými srdci vy­stou­pila z aut a začali do patra vy­ná­šet věci, které roz­hodně ne­pa­t­řily na půdu vzdě­lá­va­cího in­sti­tutu ani na půdu ja­ké­ho­koli jiného in­sti­tutu. Proč si vybrat zrovna školu? Proč ne. Mimo hlavní sezónu je v ní pří­jemné ticho, klid a hodně místa na de­mon­straci Zboží. A že toho bylo: Batohy, tašky, kra­bice plné zbraní a výbavy, kterou v mnoha pří­pa­dech ještě před třemi dny nosil voják zabitý na druhé straně světa, stáhli ji z jeho chlad­nou­cího těla a pod­zem­ními ulič­kami velice rychle pro­tekla do Správ­ných Rukou.

V jedné třídě, kterou se Pře­kup­ní­kům po­da­řilo na­pl­nit zbra­němi a vo­jen­ským ma­te­ri­á­lem, pro­bí­hala hlavní de­mon­strace. Šlo o zcela bi­zarní scénu, kom­bi­naci pou­lič­ního stán­ko­vého pro­deje a nátla­kové akce pro­dejce předra­že­ných pánví.

█████ se mě od­loupl od pro­cesí, abych po­ří­dil důkazy ne­fal­šo­vané vý­strojní por­no­gra­fie, ██████████████████████████████████████████████████ To co měl na sobě, stálo jako ro­dinné auto, možná jako ně­ko­lik ro­din­ných aut, masivní množ­ství high-tech výbavy, zcela pře­sa­hu­jící re­a­litu a čás­tečně i sny vět­šiny pro­fe­si­o­nál­ních vojáků světa. Proč to měl? Proč ne, říkám. Při­padá mi jako ro­zumné, být při­pra­vený na nej­horší možnou even­tu­a­litu.

+1: Exis­tuje reálná al­ter­na­tiva, že tohle všechno má něco spo­leč­ného s tímhle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz