k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Kdo se skrývá za touto maskou?

29. 11. 2018 — k47 (♪)

Za­po­mněl jsem, za­po­mněl. Hlavně na fakt, že sou­běžně s osla­vami 17. lis­to­padu také Prahou po­cho­duje ale­go­rický průvod masek, který se sa­ti­ricky a s iro­nic­kým od­stu­pem vy­ja­dřuje k dění v naší malé re­pub­lice. Kdy­bych ti na to vzpo­mněl, tak by le­tošní raid ne­mí­řil do srdce korza ná­rodní, ale přímo mezi mas­ko­vané re­ce­sisty do kol­biště chaosu.

Do­čista se mi vy­tra­tilo z hlavy, že jsem tam byl před dvěma roky a právě odtud po­chá­zejí dvě fotky v okolí těchto od­stavců. Vzpo­mínky mi v hlavě zmu­to­valy a začal jsem věřit, že jde o jinou akci, zcela od­dě­le­nou od 17-11, která pro­bíhá někdy na za­čátku roku. Bi­zarní.

Kdy­bych tohle věděl, photo raid by vedl právě tam, do měk­kého cíle prů­vodu masek a ne­zdr­žo­val by se blou­dě­ním po Ná­rodní. Tak aspoň příště. Už teď si můžete v ka­len­dáři za­škrt­nout datum 17. 11. 2019 a čas 13:00 na Kampě, pro­tože přesně tam na vás budu čekat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz