k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Makro & hmyz

17. 8. 2018 — k47

Tenhle večer – jako každý jiný večer – za­bí­jím komáry. Stačí aby jeden ne­zvaný host, který do cely vletěl se stu­de­ným nočním vzdu­chem, unikl ex­ter­mi­naci a je na pro­blémy za­dě­láno. Na­po­sledy jsem se pro­bu­dil v pro­středku noci, ští­pace po celém těle, pro­stří­lený ko­má­rem jako po­my­slný Pancho Villa, všechny části těla, které kou­kaly z cha­trné deky, do­staly bodák. Do­konce jsem si odnesl komáří kous­nutí na dlani. Chudák se musel snažit, na dla­ních nemám zrovna nej­jem­nější kůži, ale létavý hmyz to vzal oká­zale skrz. Proto jsem si dnes vzal k ruce kon­tej­ner bi­o­litu, jen pro jis­totu, aby byl ho­lo­kaust o něco ho­lo­kaus­to­vi­tější.

Proč o tom píšu? Žádný zvláštní důvod. Jenom jedné noci do Cely vletěl tento bla­no­křídlý/úz­ko­pasý ži­vo­čich. Jen seděl na okně a čekal.

Když jsem chtěl iden­ti­fi­ko­vat, co je to za tvora, uká­zalo se, že to není úplně jed­no­du­ché. Za pomoci wi­ki­pe­die jsem se do­pra­co­val k ta­xo­no­mické ka­te­go­rii lum­ko­vití (ich­ne­u­mo­ni­dae), ale trvalo to. Hodil by se nějaký web, kde by en­to­mo­log-zví­da­vec mohl zadat cha­rak­te­ris­tiky or­ga­nismu – oran­žový, čtyři páry bla­ni­tých křídel, tři jed­no­du­ché oči, kouše když ho vezmu do dlaně a tak po­dobně – a vypadl by na něj seznam po­ten­ci­ál­ních kan­di­dátů. Nebo, když ta AI tak letí, tak proč ne iden­ti­fi­kace bi­o­lo­gické no­men­kla­tury z fotky. Proč ne? Už vím: Není možné na tom vy­bu­do­vat mi­li­ar­dový startup. Tak aspoň musím někde vy­lo­vit pa­pí­rový atlas…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz