k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Majáles #2 (zbytek reportu o šílenství v ulicích)

10. 5. 2018 — k47

Tohle se trochu zkom­pli­ko­valo, lo­gis­ticky & chro­no­lo­gicky. Druhý ma­já­les se usku­teč­nil prv­ního máje a teprve teď – o deset dnů poz­ději – sem házím po­kra­čo­vání vi­zu­ál­ního zá­znamu toho dne. Každou velkou akci jsem rozřízl na po­lo­viny a zve­řej­nil ji na­dva­krát, ale zá­ro­veň jsem na k47čku ne­chtěl sypat jen tyto mo­no­te­ma­tické zá­znamy. Proto jsem je pro­klá­dal ve­d­lej­šími články o růz­ných té­ma­tech & ty všechno od­su­nuly o týden a něco přes okraj pro­pasti bu­douc­nosti.

A proto se se­tká­váme až teď, daleko v tem­po­rál­ních zónách ire­le­vance. Online svět tepe rych­lým & ne­klid­ným tepem, hlavní měna je ak­tu­ál­nost & oka­mži­tost. Dump it, get likes, forget, tak zní mantra děl­níků, kteří se roz­hodli ot­ro­čit na prů­mys­lo­vých con­tent far­mách fa­ce­booku a jiných soc-netů—chtějí si při­pa­dat oce­nění, chtějí vědět, že někomu na nich záleží & proto začali po­cho­do­vat podle rytmu obří mega-kor­po­race, stali se masoví pro­du­centi con­tentu, ne­chají se dob­ro­volně vy­ko­řis­ťo­vat, pro­tože jinak si – podle nových pra­vi­del – ne­při­pa­dají jako lidé.

Ale to za­bí­hám do te­ri­to­rií, které Sherry Turkle zma­po­vala mnohem lépe, než kdy­bych já kdy do­ká­zal…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz