k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Majáles #2 (Láska, pivo a wifi zdarma)

3. 5. 2018 — k47

Méně je někdy více. To roz­hodně pla­tilo o Stu­dent­ském ma­já­lesu v po­rov­nání s tím ne­stu­dent­ským. Byl menší a klid­nější, ale přesto lepší. Pů­so­bil dojmem sku­tečné recese, ne jako pouhý před­voj kor­po­rát­ního fes­ti­valu. Bylo v něm víc ener­gie a chaosu.

Po­li­cisté udr­žo­vali po­dobně masivní pří­tom­nost jako minulý rok, ale teď mi ne­při­šli jako pěst na oko. Nevím přesně proč, možná jsem se jen nechal více unášet vlnami, na­la­dil se na správ­nou frek­venci, jako ob­vykle s masivní spán­ko­vou de­pri­vací, a za­bo­řil se do vln ší­len­ství. Proč ne? Proč ne právě teď? Byla k tomu nej­lepší pří­le­ži­tost. A taky jsem to netáhl sám, i k tomuto raidu se při­po­jil S., všichni ostatní při­hlá­šení expati i místní od­padli, od­hlá­sili se nebo ne­při­šli. Nechci jim to za­zlí­vat, taky se na me­etupy při­hla­šuji pře­vážně spe­ku­la­tivně – ano zna­mená možná, možná zna­mená ne. Ale byla to jejich chyba, přišli o ne­fal­šo­va­nou recesi, která v sobě měla jiskru.

Prů­vo­dem hrdě po­cho­do­valo ně­ko­lik družin: Ko­mu­nisté ze Stu­dent­ského sovětu Uni­ver­zity Kar­lovy vy­kři­ku­jící hesla pa­ro­du­jící minulý režim, gang z pe­da­go­gické fa­kulty při­pra­vený na ne­od­vrat­nou práci v Lidlu, mo­ra­vané s živou hudbou, kteří cestou roz­dá­vali me­do­vinu + ně­ko­lik dal­ších. Mezi skan­do­va­nými hesly za­zní­valy perly jako „láska, pivo a wifi zdarma“. Všichni vedli kampaň, všichni se sna­žili stát králem a tohle byla jedna z cest. Dav s sebou strhl jed­noho ja­pon­ského/čín­ského tu­ristu (ne­stalo se to i minule?), na chvíli jsem v moři hlav za­hlédl in­di­ána, černé vlasy sta­žené šátkem, fil­mová Mi­nolta, jako vždycky dělal svojí věc a do­ku­men­to­val chaos bubla­jící uli­cemi.

Stejně jako na po­slední akci, i tady jsem běhal s bleskem, ma­nicky skákal lidem do cesty a cvakal spouští, ale ten­to­krát jsem už měl po­tu­chy o tom, co dělám a dosáhl jsem ký­že­ných vi­zu­ál­ních vý­sledků – plný kon­takt, in­ten­zivní blesk, ostré stíny, po­tla­čené okolní světlo, osle­pení lidé a oka­mžik zmra­žený na po­vrchu sen­zoru. V tomto stylu (àla faux-Gilden) je něco dra­ma­tic­kého a inhe­rentně oš­k­li­vého. Ne­snaží se vy­tvo­řit krásné snímky ze snově roz­mlže­ným po­za­dím, ale něco stu­pidně pří­mého, agre­siv­ního a ne­o­ma­le­ného. Tedy aspoň doufám.

Když pro­cesí za­hnulo do útrob budov, které se ob­tá­čely kolem Uni­ver­zity Kar­lovy, zdržel jsem se už jenom chvíli. Celá akce začala být příliš or­ga­ni­zo­vaná a plá­no­vaná. To nebylo nic pro mě a musel jsem utéct.

Po­kra­čo­vání a zbytek fotek tady


+1: Teď jsou ty po­divné mo­no­te­ma­tické dny, ale snažím se to pro­klá­dat – jeden den o fo­to­gra­fic­kém raidu, druhý den něčem ne­u­vě­ři­telně pe­si­mis­tic­kém. Takhle to bude fun­go­vat ještě ně­ko­lik dnů, pro­tože 5. května bude další fo­to­gra­fický raid.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz