k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Lithium

23. 9. 2018 — k47

Li­thium je jeden z nej­kla­sič­těj­ších psy­chi­at­ric­kých léků. V psy­chi­at­rické praxi se po­u­žívá pro léčení bi­po­lární po­ru­chy a de­prese, poprvé byl tak použit v roce 1948. Není úplně jasné, jak Li­thium ve sku­teč­nosti fun­guje, ale fun­guje efek­tivně. Po­u­žívá se když ne­za­bírá nic jiného v pří­padě de­prese, schi­zofre­nie nebo poruch im­pul­zi­vity. V těchto pří­pa­dech re­du­kuje riziko se­be­vraždy.

Jednou, pod hrou­tící se klen­bou betonu, se █████████████████████████████████████████████ svě­řila, že brala Li­thium. Těch ně­ko­lik slov sta­čilo, aby si člověk vy­tvo­řil ob­rá­zek o jejím ma­ni­o­de­pre­siv­ním cha­rak­teru a ko­lí­sa­vém životě. A kdyby to bylo málo, všechno ostatní po­dá­valo jasné svě­dec­tví.

Stě­žo­vala si, že během léčení při­brala na váze (to je celkem nor­mální, mnoho léků má jako ve­d­lejší účinky jak nárůst hmot­nosti, tak i její pokles, stačí si vybrat). Tu už dávno ztra­tila, ale aluze života žitého tou nej­větší in­ten­zi­tou, zů­stala.

Ten oka­mžik mi dodal fi­nální impulz k do­psání po­vídky, o které jsem se tu už ně­ko­li­krát zmínil & na­stře­lil jsem do­konce i jak by mohl vy­pa­dat za­čá­tek textu. A co víc – chtěl bych napsat dvě verze. Jednu bles­ko­vou pod tisíc slov za­mě­ře­nou na Li­thium, která by se dala někde číst naživo a pak druhou větší, která by plně vě­no­vala ni­hi­lismu & citové vy­prázd­ně­nosti hlav­ních pro­ta­go­nistů, per­verzní me­cha­ni­zo­vané logice so­ci­ál­ních sítí, to všechno na pozadí ve­čírku, zkon­stru­o­va­ném jako di­va­dlo po po­ba­vení lout­ko­vo­dičů, kteří celou ex­tra­va­ganzu platí.

Tohle píšu ze stej­ného důvodu, z jakého se­be­vra­žední aten­tát­níci na­hrá­vají video, ve kterém se za­va­zují k aktu te­ro­ris­tic­kého se­be­obě­to­vání – když exis­tuje ve­řejný záznam, je menší šance, že na­ko­nec couv­nou.

Teď když jsem to slíbil ve­řejně, musím psát.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz