k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sám vesmír mám říká, abychom žili v míru

17. 10. 2018 — k47

Tenhle ti­tu­lek je zá­měrně na­bubřelý, ale není úplně od cesty. Všiml jsem si jedné po­dob­nosti, která, i když jde o pi­to­mou drob­nost, v sobě má trochu kos­mické ironie. Když se po­dí­váte na zná­zor­nění Lagran­ge­o­vých bodů, tak vy­pa­dají přesně jako symbol CND – kam­paně za ja­derné od­zbro­jení -, který se stal uni­ver­zál­ním sym­bo­lem míru. Stačí pro­po­jit L3 se Zemí, Slunce s L4 a L5 a máte logo CND. Ná­ho­dička.

Lagran­ge­o­vův bod je takové místo, kde se od­stře­divé a gra­vi­tační síly země a Slunce (nebo jiných párů těles) vyruší tím způ­so­bem, že kdy do jed­noho z nich za­par­ku­jete sa­te­lit, tak tam zů­stane. Ne­zřítí se do slunce a ani nebude vy­mrš­těn do chlad­ného náručí kosmu.

Bod L2 se stane do­mo­vem te­leskopu James Webba. Tento po­to­mek Hubblova te­leskopu bude sedět 1.5 mi­li­onu ki­lo­me­trů od modré pla­nety, pět­krát dál než obíhá Měsíc, do­slova upro­střed nicoty. Když jsem se tohle do­zvě­děl, hned mi na mysl přišel Hubble, který svou hvězdou ka­ri­éru začal zá­va­dou. Hlavní zr­ca­dlo bylo ne­do­ko­nalé a snímky vyšly roz­ma­zané. NASA vy­pra­vila partu as­t­ro­nautů, aby do te­leskopu na­mon­to­vali ko­rek­tivní optiku. Udě­lali by to samé, kdyby James Webb měl závadu? Hubble obíhal kolem Země, nám přímo nad hlavou, ne v čer­notě vesmíru. Je to lákavá před­stava, ser­visní zásah pro­ve­dený dál než se člověk kdy dostal od naší malé modré du­hovky.

Do­čkáme se v roce 2021, kdy se JW vznese k obloze na cestu do svého Lagran­ge­ova bodu. Možná. Pů­vodní plány ho­vo­řily o startu v roce 2007 a jestli máte po ruce ka­len­dář, můžete se pře­svěd­čit, že tenhle rok jsme už přešli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz