k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kvantum

5. 7. 2018 — k47 (♪)

Po nocích, kdy je stále horko a ani déšť ne­za­hnal výheň dne, líně sle­duji před­nášky Royal In­sti­tu­tion vy­sí­lané z his­to­ric­kého sálu, kde Mi­chael Fa­ra­day poprvé de­mon­stro­val účinky elek­tro­mag­ne­tismu. Někdy při tom sedím na stále teplém as­faltu na bal­kóně Cely, zářící laptop na ko­le­nou, sám v bub­lině světla s vý­hle­dem do pustin, kde nikdy ne­za­svitne jediné světlo. Nevím, jak jsem se k Royal In­sti­tu­tion dostal. Možná jsem hledal něco o ko­lapsu me­tasta­bil­ního vakua a you­tube mě vedl po vlastní al­go­rit­mické tra­jek­to­rii. Za­jí­mavé byly před­nášky o lovu Hi­g­g­sova bosonu a o kvan­to­vých polích. Ty mi při­nesly něco nového, něco co jsem do té doby neznal, nebyla to jen pro­kras­ti­nace na vysoké úrovni (tedy byla, ale když jsem se do­zvě­děl něco nového a za­jí­ma­vého, nemůžu to po­va­žo­vat za prosté lel­ko­vání). Všechno je o kvan­to­vých polích, nic jiného ne­e­xis­tuje, žádné or­ga­nismy, žádné bak­te­rie, žádné mo­le­kuly, žádné atomy, žádné ele­men­tární čás­tice, jen kvan­tová pole.

Je to zvláštní před­stava, že na těch ně­ko­lika fy­zic­kých en­ti­tách, mohly vznik­nout tak ne­u­vě­ři­telně slo­žité abs­trakce jako fun­gu­jící tělo & mysl Tony Hoara, které jsou schopné prů­lomů v oboru com­pu­ter science1 . Působí to skoro jako zázrak – ně­ko­lik pro­ple­te­ných kvan­to­vých polí (které ne­mů­žeme přímo po­zo­ro­vat) a za ně­ko­lik mi­li­ard let jejich de­li­kátní tance vzá­jem­ných in­ter­akcí vedly ke vzniku re­a­lity TV, Insane Clown Posse a Burger Kingu.

Do­stá­vám z toho skoro pocity údivu, které musí za­ží­vat věřící, když je nád­hera božího stvo­ření praští mezi oči.

(Jo a aby to nebylo moc nóbl, v his­to­ric­kém sále Royal In­sti­tu­tion také vy­stoupí Matt Parker z Num­ber­phile a začne vy­vá­dět ma­te­ma­tické po­trh­losti. To jen aby bylo jasno, že nejde o striktně dechbe­roucí a ex­plo­zivně in­spi­ru­jící před­nášky.)


  1. Čas od času se po­dí­vám na wiki, jestli je Tony Hoare – po­čí­ta­čový mudrc starého věku, který má na svě­domí null, CSP a quicksort – stále v zemi živých. Je mu 84 let a stále dýchá. Bojím se exis­to­vat v re­a­litě bez něj.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz