k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirace na youtube (kdo postavil antické chrámy?)

12. 10. 2018 — k47

Víte co mám rád? Mám rád, jak mi you­tube vy­tr­vale tlačí videa kon­spi­rač­ních teorií.

Tedy asi takhle: Re­kre­ačně a se­be­mrs­kač­sky kon­zu­muji kon­spi­race & jiné pro­jevy po­trh­lých mozků – na jednu stranu je ta stu­pi­dita zá­bavná, ale na druhou je skli­ču­jící, že ji sku­tečně někdo věří – vždy se ale do těchto vod pouš­tím dle vlast­ního uvá­žení. Ne­sná­ším, když mi někdo nutí a snaží se ma­ni­pu­lací pod­trh­nout sto­ličku au­to­no­mie a svo­bod­ného roz­ho­do­vání, tím víc, když to dělá obří nad­ná­rodní entita s ma­te­ri­á­lem, z nějž za­hnívá mozek i ra­ci­o­nální uva­žo­vání.

Je to vždy stejné: Dívám se na nějaké video o tématu X – jedno o jakém, může jít o lin­gvis­tiku, his­to­rii nebo sta­ro­vě­kou ar­chi­tek­turu – a v pravém sloupci v se­znamu re­le­vant­ních klipů svítí jeden, který se od ostat­ních od­li­šuje. Název se nese v duchu „Římané tohle ne­mohli po­sta­vit!!!“ a náhled uka­zuje čer­ve­nou šipku uka­zu­jící na slun­cem vy­su­šené ruiny antiky. Od po­hledu je jisté jedno – jde o click-bait podle ša­b­lony. Po­dí­vám se, co je to zač a stačí pár minut videa a jedno roz­hléd­nutí v do­po­ru­če­ných, aby bylo jasno. Dostal jsem se do al­ter­na­tiv­ního světa za zr­ca­dlem, kde je ma­in­stream ne­vě­řit ma­in­stre­amu a kde vládne kon­spi­race.

První video – ona brána do ira­ci­o­nál­ního stí­no­vého světa – se nese ve spe­ku­la­tiv­ním duchu, není ote­vřeně po­trhlá. Ale to, co Mocný Al­go­rit­mus začne na­bí­zet potom, je ne­fal­šo­vané ší­len­ství – Nikola Tesla, Nibiru, Pla­neta X, elek­trický vesmír pra­staří mi­mo­zemš­ťané a tak dále ad nauseum. Jednu věc vlád­cům z vy­so­kých věží googlu nemůžu upřít – do­po­ru­čo­vací al­go­ritmy jsou efek­tivní. Mo­rálně po­chybné, de­hu­ma­ni­zu­jící, de­gra­du­jící, ale efek­tivní. Nejdřív člo­věka za­háč­kují něčím stra­vi­tel­ným, něčím co neu­razí a teprve potom mu začnou ser­ví­ro­vat ex­plo­zivní ma­te­riál. Burrou­ghs v Místě sle­pých cest psal „Jak je snadné okla­mat ty, kteří jsou již pod­ve­deni“ a byl něčemu na stopě. Scien­to­lo­gi­ové také čer­s­tvým re­kru­tům ne­vy­klopí po­ví­dačky o mi­mo­zem­ském vládci Xenu, mi­li­ar­dách duší pře­pra­ve­ných na Zem v kos­mic­kých lodích a ato­mo­vém ho­lo­kaustu. In­dok­tri­nace musí pro­bí­hat po­stupně. Dro­gami vy­vo­lané sny L. Ron Hubbarda zů­sta­nou ta­jem­stvím a jen ti, kteří byli řádně zpra­co­váni a olou­peni o soud­nost (a velké fi­nanční sumy) se je do­zvědí ve chvíli, kdy jsou již pod­ve­deni.

Před ně­ko­lika měsíci twit­te­rem ko­lo­val vtip, že do­po­ru­čo­vací al­go­rit­mus you­tube z něčího dítěte vy­cho­val nácka. Bral jsem ho jako nad­sázku, ale teď si už nejsem jistý.


A o čem to video bylo? Mělo ur­či­tou hod­notu, ne svým ob­sa­hem, ale tím, k čemu mě na­vedlo. Autor tvrdil, že Římané ne­mohli po­sta­vit gran­di­ózní chrámy za­svě­cené Ju­pi­te­roviBak­chu­soviHe­li­o­poli v Ba­al­beku. Ty musely být vy­bu­do­vané fik­tivní ci­vi­li­zací, která za­nikla v glo­bál­ním ka­ta­k­ly­zmatu před 12000 lety (Říkal tady někdo Im­ma­nuel Ve­li­kov­sky? Ne? To musel být asi vítr).

Autor kon­spi­race tvrdí: Ne­mů­žeme si být jistí běžně při­jí­ma­nou his­to­rií, která byla peč­livě stu­do­vána ar­má­dou aka­de­miků, pro­tože ně­které vý­do­bytky antiky jsou příliš am­bi­ci­ozní a ne­při­pa­dají mi sku­tečné. Proto tuto ma­lič­kou díru po­chyb­nosti za­le­pím gran­di­ózní teorií, která spo­čívá na ještě gran­di­óz­něj­ších a ničím ne­do­lo­že­ných spe­ku­la­cích. Hlav­ním roz­ho­do­va­cím kri­té­riem přitom není masivní kom­pen­dium li­te­ra­tury, které ma­in­stre­a­moví aka­de­mici vy­tvo­řili, ale la­tentní ne­dů­věra k tomuto ma­in­stre­amu. Jde o formu Ga­li­leo gam­bitu: Ga­li­leo měl pravdu a byl za ní per­ze­ku­o­ván, já jsem za své názory per­ze­ku­o­ván a proto mám pravdu.

Kon­spi­race stra­nou, Ju­pi­te­rův a Bak­chův chrám jsou stu­pidně masivní budovy, po­sta­vené z kamenů tak vel­kých, že to hlava nebere. V pod­stavci chrámu leží tři kvádry, z nichž každý váží kolem 800 tun, sloupy vysoké 30 metrů s prů­mě­rem 2.5 metru a ar­chi­t­rávy a vlysy vážící přes 60 tun. V ne­da­le­kém lomu čekají mnohem větší masiv­nější mo­no­lity a nej­větší z nich vážil 1650 tun. To všechno v dobách bez par­ních strojů nebo dieslo­vých motorů, jen lidské svaly, tažná zví­řata, dře­věné jeřáby a hrozně moc hlíny.

Na druhou stranu to není ne­možné, antika do­sáhla úcty­hod­ných ar­chi­tek­to­nic­kých re­kordů a ne­po­tře­bo­vala k tomu pomoc nějaké fik­tivní ma­gické síly. Py­ra­midy v Gize se vzty­čily k nebi 2500 let před naším le­to­poč­tem, sta­čilo k tomu ob­rov­ské množ­ství lidské síly, ide­álně otroků. A antika na nich byla po­sta­vená. Do­slova.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz