k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Němci nás všechny mají na háku (aspoň co se historie počítačů týká)

25. 5. 2018 — k47 (♪)

Málo se o tom ví, ale Němci před­běhli zbytek světa a v dobách druhé svě­tové války zís­kali pár pr­ven­ství ve vývoji po­čí­ta­čové tech­niky. Všechno má na svě­domí jeden muž – Konrad Zuse – za­po­me­nutý prů­kop­ník, jehož jméno skoro nikdo nezná.

Zuse v roce 1939 po­sta­vil me­cha­nický po­čí­tač Z1 a pak (v roce 1941) re­vo­luční elek­tro­me­cha­nický stroj Z3.

Z1 byl první volně pro­gra­mo­va­telný po­čí­tač, který po­u­ží­val bo­o­lov­skou logiku a bi­nární flo­a­ting-point čísla (pa­de­sát let před IEEE 754). Byl pro­gra­mo­va­telný děrnou páskou (jako vstup četl 35mm film), in­strukční sada měla osm in­strukcí (po­rov­nejte se sou­čas­nou x86) a jedna in­strukce trvala něco mezi jedním a dva­ceti 1Hz takty. Po­čí­tač byl spolu se všemi kon­strukč­ními plány zničen během bom­bar­do­vání Ber­lína. Nebylo to na­po­sledy, co jeho práce byla zne­hod­no­cena nebo pře­ka­žena válkou. Zuse se nikdy ne­ne­chal za­stra­šit a i ve stavu ex­trém­ního osob­ního rizika po­kra­čo­val v re­vo­luční práci a od­škr­tá­val jedno pr­ven­ství za druhým.

Jeho další stroj Z2 byl zni­čený spolu se Z1. Zuse pak v roce 1941 po­sta­vil prů­lo­mový po­čí­tač Z3. Šlo o první pro­gra­mo­va­telný au­to­ma­tický di­gi­tální po­čí­tač, který byl v prin­cipu Turing-kom­pletní. Ne­pod­po­ro­val pod­mí­něné skoky, ale přesto byla jeho Turing-kom­plet­nost do­ká­zána v roce 1998. Sám Zuse o ničem ta­ko­vém ne­pře­mýš­lel, měl na mysli prak­tické pro­blémy, které chtěl řešit. (V roce 1947 se setkal s Tu­rignem osobně.)

Šlo o elek­tro­me­cha­nický po­čí­tač a z dneš­ního po­hledu to nebyl žádný rych­lík. Sčí­tání trvalo 0.8 vte­řiny a ná­so­bení 3 vte­řiny (na pár let starém kousku kře­míku, který tiká v po­čí­tači, na kterém tohle píšu, je možné za 1 vte­řinu pro­vést až ~200 mi­li­ard součtů nebo ná­so­bení). Poz­dější ENIAC (1945) se stal prvním čistě elek­tro­nic­kým po­čí­ta­čem, který byl navíc 1000x rych­lejší než to nej­lepší z kon­ku­rence.

Za­jí­mavé je také, že Zuse pra­co­val v Ně­mecku v době na­cis­tic­kého režimu. Nikdy se nestal členem strany, ale přesto ji nijak silně ne­od­po­ro­val. Bral to (IMHO) jako ne­šťast­nou pod­mínku pro svou práci.

Na­cis­tická vláda mu po roce 1939 po­skytla zdroje po vývoj a výrobu Z3, jako vysoce uta­jo­va­ného pro­jektu ně­mecké vlády, i když jeho práce byla zprvu od­mít­nuta jako „ne­dů­le­žitá pro vá­lečné úsilí“.

His­to­rie se opa­ko­vala a ori­gi­nální Z3 byl opět zničen během bom­bar­do­vání Ber­lína.

Ale to není všechno. Zuse má v rukávu ně­ko­lik dal­ších pr­ven­ství:

Zuse byl prů­kop­ník s mnoha pr­ven­stvími, ale vět­šina jeho práce zů­stala za­po­me­nuta a ne­u­znána. Knuth nad­ho­dil jednu za­jí­ma­vou otázku: What might have hap­pe­ned had the bom­bing not taken place, and had the PhD thesis ac­cor­din­gly been pu­b­lished as plan­ned? His­to­rie mohla vy­pa­dat docela jinak.


+1: Co se to jen stalo s k47čkou? To už nemám na víc než na kom­pi­lace wi­ki­pe­dic­kých fakt(oid)ů & za­jí­ma­vostí? Ale pokud se vám tyhle věci líbí, sle­dujte tag wi­ki­de­mie, je tam toho víc.

+1: O Z1 a Z3 jsem už věděl, ale přesto mi celá tahle his­to­rie uni­kala dokud mě S. ne­od­ká­zal na článek o (pre)his­to­rii vý­po­četní tech­niky.

+2: Do­po­ru­čuju taky tohle video, jak zre­no­vo­vaný IBM 1401 z roku 1959 kom­pi­luje FOR­TRAN. Velice uklid­ňu­jící.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz