k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Němci nás všechny mají na háku (aspoň co se historie počítačů týká)

25. 5. 2018 — k47

Málo se o tom ví, ale Němci před­běhli zbytek světa a v dobách druhé svě­tové války zís­kali pár pr­ven­ství ve vývoji po­čí­ta­čové tech­niky. Všechno má na svě­domí jeden muž – Konrad Zuse – za­po­me­nutý prů­kop­ník, jehož jméno skoro nikdo nezná.

Zuse v roce 1939 po­sta­vil me­cha­nický po­čí­tač Z1 a pak (v roce 1941) re­vo­luční elek­tro­me­cha­nický stroj Z3.

Z1 byl první volně pro­gra­mo­va­telný po­čí­tač, který po­u­ží­val bo­o­lov­skou logiku a bi­nární flo­a­ting-point čísla (pa­de­sát let před IEEE 754). Byl pro­gra­mo­va­telný děrnou páskou (jako vstup četl 35mm film), in­strukční sada měla osm in­strukcí (po­rov­nejte se sou­čas­nou x86) a jedna in­strukce trvala něco mezi jedním a dva­ceti 1Hz takty. Po­čí­tač byl spolu se všemi kon­strukč­ními plány zničen během bom­bar­do­vání Ber­lína. Nebylo to na­po­sledy, co jeho práce byla zne­hod­no­cena nebo pře­ka­žena válkou. Zuse se nikdy ne­ne­chal za­stra­šit a i ve stavu ex­trém­ního osob­ního rizika po­kra­čo­val v re­vo­luční práci a od­škr­tá­val jedno pr­ven­ství za druhým.

Jeho další stroj Z2 byl zni­čený spolu se Z1. Zuse pak v roce 1941 po­sta­vil prů­lo­mový po­čí­tač Z3. Šlo o první pro­gra­mo­va­telný au­to­ma­tický di­gi­tální po­čí­tač, který byl v prin­cipu Turing-kom­pletní. Ne­pod­po­ro­val pod­mí­něné skoky, ale přesto byla jeho Turing-kom­plet­nost do­ká­zána v roce 1998. Sám Zuse o ničem ta­ko­vém ne­pře­mýš­lel, měl na mysli prak­tické pro­blémy, které chtěl řešit. (V roce 1947 se setkal s Tu­rignem osobně.)

Šlo o elek­tro­me­cha­nický po­čí­tač a z dneš­ního po­hledu to nebyl žádný rych­lík. Sčí­tání trvalo 0.8 vte­řiny a ná­so­bení 3 vte­řiny (na pár let starém kousku kře­míku, který tiká v po­čí­tači, na kterém tohle píšu, je možné za 1 vte­řinu pro­vést až ~200 mi­li­ard součtů nebo ná­so­bení). Poz­dější ENIAC (1945) se stal prvním čistě elek­tro­nic­kým po­čí­ta­čem, který byl navíc 1000× rych­lejší než to nej­lepší z kon­ku­rence.

Za­jí­mavé je také, že Zuse pra­co­val v Ně­mecku v době na­cis­tic­kého režimu. Nikdy se nestal členem strany, ale přesto ji nijak silně ne­od­po­ro­val. Bral to (IMHO) jako ne­šťast­nou pod­mínku pro svou práci.

Na­cis­tická vláda mu po roce 1939 po­skytla zdroje po vývoj a výrobu Z3, jako vysoce uta­jo­va­ného pro­jektu ně­mecké vlády, i když jeho práce byla zprvu od­mít­nuta jako „ne­dů­le­žitá pro vá­lečné úsilí“.

His­to­rie se opa­ko­vala a ori­gi­nální Z3 byl opět zničen během bom­bar­do­vání Ber­lína.

Ale to není všechno. Zuse má v rukávu ně­ko­lik dal­ších pr­ven­ství:

Zuse byl prů­kop­ník s mnoha pr­ven­stvími, ale vět­šina jeho práce zů­stala za­po­me­nuta a ne­u­znána. Knuth nad­ho­dil jednu za­jí­ma­vou otázku: What might have hap­pe­ned had the bom­bing not taken place, and had the PhD thesis ac­cor­din­gly been pu­b­lished as plan­ned? His­to­rie mohla vy­pa­dat docela jinak.


+1: Co se to jen stalo s k47čkou? To už nemám na víc než na kom­pi­lace wi­ki­pe­dic­kých fakt(oid)ů & za­jí­ma­vostí? Ale pokud se vám tyhle věci líbí, sle­dujte tag wi­ki­de­mie, je tam toho víc.

+1: O Z1 a Z3 jsem už věděl, ale přesto mi celá tahle his­to­rie uni­kala dokud mě S. ne­od­ká­zal na článek o (pre)his­to­rii vý­po­četní tech­niky.

+2: Do­po­ru­čuju taky tohle video, jak zre­no­vo­vaný IBM 1401 z roku 1959 kom­pi­luje FOR­TRAN. Velice uklid­ňu­jící.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz