k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jako v Kodani

21. 10. 2018 — k47

Miluju jízdu na kole. To musí být všem, co čtou tuhle žumpu, jasné – už 27 článků je za­lo­ženo do ko­lonky #kolo. Za tenhle rok jsem ujel vzdá­le­nost jako z Prahy do Říma, ne vzduš­nou čarou, ale po ve­d­lej­ších cestách Alp. Někdy večer vy­ra­zím na krátký okruh, jen abych si spra­vil náladu. Po krát­kém sprintu na moři as­faltu není možné se ne­cí­tit na vysoké vlně.

Nicméně, před ně­ja­kou dobou jsem čekal na au­to­bus – bylo to nej­spíš v období, kdy jsem ve snaze opra­vit kolo si­tu­aci jen zhor­šil a můj hlavní do­pravní pro­stře­dek se stal ne­po­jízd­ným – a dva mladí kluci na tri­a­lo­vých kolech jez­dili kolem za­stávky, ská­kali na místa, která pro to nebyla určena a pro­vá­děli různé triky. Hlavou se mi pro­hnalo „víc lidí by mělo jezdit na kole“. Do práce, na nákupy, na vlak, všude.

V blíz­kém okolí Cely se počet užit­ko­vých cyk­listů po­hy­buje velice blízko nule. Vedle vla­kové za­stávky, kde na­stu­puji, se na­chází par­ko­viště ob­vykle plné aut, ale pra­vi­delně tam stojí jen jediné kolo při­vá­zané k zá­bradlí – moje. I když to mají lidé z blíz­kých vesnic jen pár ki­lo­me­trů a terén je pří­z­nivý, lidé bez vý­jimky volí auto.

starý řetěz, který se mě snažil zabít #černobílá

A přitom by to mohlo být jinak.

Nejde jen o sen hrstky cyklo-po­zi­tiv­ních fa­na­tiků. Celá Kodaň se po­hy­buje na dvou kolech – 36% lidí do­jíždí do práce nebo školy na bicyklu a každý den ujedou do­hro­mady 1.2 mi­li­onu ki­lo­me­trů. V hlav­ním městě Dánska, které má s při­lehlou aglo­me­rací 1.2 mi­li­onu oby­va­tel, na kole do­jíždí víc lidí než v celých Spo­je­ných Stá­tech, kde žije víc než 300 mi­li­onů lidí.

Praha na tom není nijak zá­zračně. Jen jedno pro­cento cest při­padá na kola, 23% pěšky, 43% MHD a zbytek auta. Pravda, ev­rop­ská města jsou ty­picky kom­paktní a dis­po­nují dobrou MHD (na rozdíl od USA), proto mají velké za­stou­pení pěších cest a ve­řejné do­pravy. Ale změna je možná a reálná. Sen nikdy ne­u­mírá.

Rekola, pro­jekt Vítka Ježka – který mimo jiné or­ga­ni­zo­val dě­sí­rov­ské invaze – v hlav­ním městě pro­vo­zuje 500 kol při­pra­ve­ných k za­půj­čení. Tohle číslo by nemělo být 500, ale 50000.

Není důvod aby nebylo, stačí jen vize, ochota a ini­ci­a­tiva (ne­dávný zákaz kol v centru není příliš dobrou vi­zit­kou). A peníze na cyk­lis­tické stezky a od­dě­lené pruhy pro kola, po­cho­pi­telně. Jde o bez­pečný mód pře­pravy, ko­daň­ský cyk­lista musí prů­měrně urazit 4.4 mi­li­onu ki­lo­me­trů, než se do­stane do vážné nehody. Navíc se uka­zuje, že pra­vi­delné do­jíž­dějí má po­zi­tivní dopad na zdra­votní stav cyk­listů – když jezdí aspoň prů­měr­nou rych­lostí, střední délka života se pro­dlouží až o 5 let. Navíc se od­ha­duje, že každý ki­lo­metr jízdy při­nese spo­leč­nosti be­ne­fity v hod­notě 1.22 dánské koruny, což od­po­vídá ±4.2 ko­runám českým, pře­vážně v lepším zdraví a sní­že­ných ná­kladů na zdra­votní péči.

Letos jsem na kole spo­leč­nost tedy obo­ha­til o 6000 korun. Nemáte zač.


+1: Podle tohoto zdroje Ni­zo­zem­ská in­ves­tice 595 mi­li­onů € do cyk­lis­tiky vede k úspo­rám zdra­vot­nic­kého sys­tému v hod­notě 19 mi­li­ard €.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz