k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Po katastrofě v přímém přenosu

13. 1. 2018 — k47

Pů­vodně jsem dneska chtěl psát zase o vol­bách, ale po dni, který jsem strá­vil pře­vážně sle­do­vá­ním jed­noho grafu, který byl ka­ta­to­nicky a skoro až kri­mi­nálně ne­hybný, ale přesto jsem je celé hodiny po­zo­ro­val s ma­nic­kým zá­pa­lem a čekal, kdy ko­nečně začnou sčítat Prahu a v hlavě po­čí­tat, co s ka­ta­stro­fou, která se nám odvíjí před očima v re­ál­ném čase, hlavní město zmůže, čtením pů­vod­ních paperů o Mel­t­down a Spectre útoku, pro­tože o nich budu (na po­zvání, není to můj nápad) mluvit, a stu­diem ar­chi­tek­tury raných Win­dows (cesta, která k tomu vedla je příliš kom­pli­ko­vaná na vy­svět­lení v tuto pozdní hodinu) a teď jsem bez dechu, a nad hla­di­nou mě drží jenom kon­torze ne­klid­ných sta­tis­tiků, kteří mezi řečí na­zna­čují, že by to teď mohlo vyjít, že bychom mohli, když se celá re­be­lie po­staví jed­notně za Dra­ho­šem, Zemana ko­nečně vy­stře­lit na oběž­nou dráhu a nechat ho tam, ale je to ne­jistá útěcha, a jak jsem řekl mám hlavu vy­hlo­da­nou a měkkou jako ztrouch­ni­vělý kmen a nechci teď psát o vol­bách a místo toho sem dám fotku ně­ja­kého fi­a­lo­vého dřeva, pro­tože to mi teď dává stejný smysl, jako cokoli jiného, třeba jako to, že celý tenhle od­sta­vec je jediná věta.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz