k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak se opít a udržet štíhlou linii

26. 3. 2018 — k47

Před­stavte si, že jste al­ko­ho­lik, chcete do sebe dostat co nejvíc chlastu, ale ne­ztloust­nout. Jak na to?

Ne­dávno mě na­padlo, že nevím, co to vlastně je ka­lo­rie a jak si ji před­sta­vit. Tušil jsem, že jde o míru ener­gie. Ale jakou má 1 ka­lo­rie váhu? Jak snadno ji do sebe do­stanu a jak snadno se ji zbavím?

Jako stu­dijní sub­jekt jsem vybral pivo. V první ple­chovce, která mi přišla pod ruku, bylo něco v kolem 170 ka­lo­rií. Ne­chtěl jsem dráž­dit ochranku su­per­mar­ketu pro­vá­dě­ním po­ctivé vě­decké práce, kdy bych pro­lezl celý pivo-regál, zkon­t­ro­lo­val & za­zna­me­nal hod­noty všech značek piva, abych vy­po­čí­tal sku­tečné prů­měrné ka­lo­rie v ple­chovce zla­ta­vého moku, který pohání náš národ a spon­zo­ruje naši ko­lek­tivní obe­zitu. Pro teď si vy­sta­čím s 170 ka­lo­ri­emi.

Podle in­ter­netu 50ml 40% vodky (dávka s ±stej­ným množ­stvím al­ko­holu jako jedno pivo) ob­sa­huje jen ±100 ka­lo­rií. Když chcete pít & zá­ro­veň si držet váhu v ro­zum­ných mezích, pijte jedině čirý al­ko­hol ve formě vodky nebo ginu, které ne­ob­sa­hují žádný extra cukr a tedy ani žádné ka­lo­rie navíc.

Teď jako to spálit? Od­po­věď mi po­skytlo wi­ki­pe­dické heslo me­ta­bo­lic equi­va­lent of task. MET je jed­notka vy­já­d­řená rov­nicí

1 MET = 1 kcal / (kg * h)

Fy­zická ak­ti­vita s in­ten­zi­tou 1 MET spa­luje jednu ka­lo­rii na ki­lo­gram tě­lesné váhy každou hodinu. Klid od­po­vídá při­bližně 1 MET, spánek je 0.9 MET, chůze 2-3 MET, rychlá chůze 3.6 MET, se­xu­ální ak­ti­vita 5.8 MET a in­ten­zivní ka­listhe­nika (kliky, shyby, dřepy a tak podobě) pak 8 MET (kom­pletní ta­bulka je na od­ka­zo­vané stránce na wi­ki­pe­dii). Když tuto při­bliž­nou rov­nici ex­tra­po­luji, tak je­di­nec vážící 80 kilo spo­tře­buje při­bližně 2000 ka­lo­rií jen na to, aby vůbec exis­to­val. Ka­lo­rický obsah jed­noho piva dokáže eli­mi­no­vat 15 minut velice in­ten­ziv­ních dřepů (8 MET).

Vypil jsem jedno pivo a pak jsem čtvrt hodiny dře­po­val s ma­xi­mální možnou vervou a teď, druhý den, za­čí­nám li­to­vat toho roz­hod­nutí. Šlo jen o jednu nádobu, kterou člověk bez vět­ších pro­blémů zkon­zu­muje za pár vteřin a přitom ob­sa­ho­vala tolik or­ga­nické ener­gie. To dává věci do sou­vis­lostí.

Možná, až si vy­pra­cuji vý­bor­nou fy­zičku, budu moct bez vý­či­tek pít jako duha a pak si všechno od­pra­co­vat tempem 15 minut za jedno pivo. Možná, že pak si do­vo­lím se stát al­ko­ho­li­kem.

Všechny tyhle počty jsou jen velice hrubé, nedá se z nich od­vo­dit kolik přesně člověk spálí tou kterou ak­ti­vi­tou, to záleží na de­tai­lech jeho fy­zické kon­dice, ge­ne­tické výbavy, mnoha dal­ších pre­dis­po­zi­cích a en­vi­ro­men­tál­ních fak­to­rech. Bez přes­ného měření není možné určit kolik ka­lo­rií člověk sku­tečně spálí, ale jen si může udělat před­stavu o po­mě­rech. Přesto je jasné, že v al­ko­holu je ohromné množ­ství ener­gie, kte­rého se nedá jed­no­duše zbavit.

Proto ne­pijte, a když tak jedině čistý gin.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz