k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jména & stěhování

13. 10. 2018 — k47

Není nic hor­šího než poznat člo­věka, který čte tenhle web. Za všechny roky na téhle pla­netě, která se valí k ne­od­vratné zkáze, jsem na­shro­máž­dil všeho všudy tři jakž-takž uchá­ze­jící his­torky & všechny jsem po­cho­pi­telně vy­ke­cal tady v zá­pla­vách slov k47čky. Takže ty nemůžu použít, pro­tože pak by na­dějný za­čá­tek anekdoty byl hbitě uťat slovy „já vím, tohle jsem už četl(a)“. Navíc něco vy­prá­vět spatra nikdy ne­do­sáhne kvalit psané verze, kterou jsem měl čas vy­pi­lo­vat k do­ko­na­losti (i když nej­spíš jsem to jako vět­šinu k47čky psal ve tři ráno napůl v kómatu a pak to hodil na net, aniž bych si to byť jednou pře­četl).

Z těchto důvodů pre­fe­ruji znát jen mi­ni­mum lidí, ide­álně nikoho.

Ale v po­slední době jsem poznal příliš mnoho nových duší a teď si musím pa­ma­to­vat všechna jejich jména, pro­tože – údajně – ptát se po­čtvrté během tří minut na něčí jméno je po­va­žo­váno za ne zcela taktní manévr. Moje paměť na jména je mi­ni­mální až ne­e­xis­tu­jící a mám la­tentní by­tostný strach, že bych si spletl něčí nomen, třeba jako pro­ho­dit jména pří­tel­kyní/žen ka­ma­rádů, které znám dvacet čtyři let. Když se to stane opa­ko­vaně a nejsem u toho in­to­xi­ko­ván na hraně cel­ko­vého ko­lapsu tě­les­ných funkcí, je to po­ně­kud trapné.

Kde poznat nové lidi? Třeba během dal­šího stě­ho­vání. Všichni včetně bratrů bratrů a sester sester při­loží ruku k dílu a na­jed­nou si musím pa­ma­to­vat zá­plavu nových jmen. Na­štěstí mi s tím pomáhá jedna snadná mne­mo­tech­nická po­můcka: Udělám něco velice trap­ného, co je ně­ja­kým způ­so­bem spjaté s novou tváří a její no­men­ku­la­tu­rou, a to mě pak bude stra­šit do konce mých dnů.

Na druhou stranu se v hro­ma­dách za­prá­še­ných krabic dají najít ně­které věci, které nikdo nechce – na­pří­klad tenhle atlas ži­vo­čiš­ných forem, který se přesně hodí k iden­ti­fi­kaci brouků pod makro ob­jek­ti­vem. Ne­mu­sím už na­bí­zet blu­diš­ťáky za iden­ti­fi­kaci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz