k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak fotit s bleskem - expozice

1. 7. 2018 — k47

Na­padlo mě, že bych mohl napsat drobný návod o focení s bleskem. Nejde o nic slo­ži­tého, po­u­ží­vání blesku má dvě zá­kladní prin­cipy:

  1. Sun­dejte blesk z foťáku a po­u­ží­vejte ho ex­terně (na špa­gátu nebo bez­drá­tově).
  2. Pokud chcete dra­ma­tický efekt, po­tlačte světlo z okolí.

Teď budu mluvit o druhém pra­vi­dle.

Záblesk blesku trvá jen 1/1000 vte­řiny a je tedy ve své pod­statě oka­mžitý. Doručí stejné množ­ství světla ne­hledě na rych­lost zá­věrky. Ať už je na­sta­vená na 1/200 nebo 1/30 vte­řiny, blesk se mezi jejím ote­vře­ním a za­vře­ním vždy spustí1 . Na druhou stranu ISO a clona blesk ovlivní, pro­tože tyto dva pa­ra­me­try udá­vají cel­kové množ­ství světla, které do­padne na senzor.

Vy­zkou­šejte to sami. Foťák na­stavte na manuál, blesk také, na­volte rych­lost zá­věrky 1/30, vy­foťte něco, na­stavte na 1/60, zase, pak 1/120, zase a na­ko­nec 1/250. Všechny pa­ra­me­try zů­sta­nou stejné, blesk ve všech pří­pa­dech doručí iden­tic­kou ránu, mění se jen čas po který má senzor šanci po­sbí­rat světlo z okolí. Čím vyšší rych­lost, tím víc vy­nikne pů­so­bení blesku.

Vý­sledky můžou vy­pa­dat nějak takhle (při­bližně ISO 50, f/8, ob­jek­tiv za 400 z bazaru, blesk na špa­gátu, liší se pouze čas ex­po­zice):

1/30
1/60
1/120
1/250

Nebo třeba takto (více okol­ního světa, efekt proto není tak dra­ma­tický):

1/30
1/60
1/120
1/250

Pokud se ne­chcete plácat s ma­nu­ál­ním na­sta­ve­ním všeho2 , TTL blesk může mít velice po­dobné vý­sledky. TTL měří svě­tel­nost scény a při­způ­sobí in­ten­zitu blesku tak, aby vy­kom­pen­zo­val tmu. Čím je scéna tmavší, tím in­ten­ziv­nější bude blesk.

Pokud se ne­chcete ničím moc zdr­žo­vat, na­stavte kom­pen­zaci ex­po­zice -3 EV a kom­pen­zaci blesku +3 EV a ono to něco udělá. Takhle nějak jsem fun­go­val na po­sled­ním Mil­lion Ma­ri­hu­ana March a jak to šlo.


Dává to smysl? Něco jsem ne­vy­svět­lil dobře? Máte nějaké další triky? Na­pište do ko­men­tářů.


  1. Tech­nicky vzato to není úplně pravda. Fo­to­a­pa­ráty bez glo­bální elek­tro­nické zá­věrky mají ma­xi­málně po­u­ži­tel­nou rych­lost zá­věrky. Jde o to, že když je doba kratší, zá­věrka nikdy není úplně ote­vřená a blesk tedy nemůže kom­pletně ozářit celé po­líčko filmu. Tyto časy se po­hy­bují někde v roz­mezí 1/200 a 1/250. Toto ome­zení ob­chá­zejí vy­so­ko­rych­lostní blesky, které pro­ve­dou velice rych­lou sérii záblesků.
  2. Martin Parr je pořád v P módu a on něco ví.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz