k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Írán, jaderné válka, Threads, nukleární zima, konec světa a tak podobně

23. 4. 2018 — k47 (♪)

John Bolton, Trum­pův Nati­o­nal Secu­rity Advi­sor, není velký přítel Iránu. Nebo kon­ceptu míru jako ta­ko­vého. Pod­po­ruje myš­lenku vo­jen­ské in­ter­vence a změny režimu v Syrii, Lybii, Íránu a je pro zru­šení dohody s Íránem o ome­zení výroby ja­der­ných zbraní (kterou Trump ve své ne­ko­nečné moud­rosti chce zrušit.)

Pokud dojde k zásahu v per­ském státu, re­a­lita začne sle­do­vat scénář Threads (Vlákna)—jed­noho z nejde­pre­siv­něj­ších filmů o ja­derné válce.

Threads začíná pře­vra­tem v Íránu, který je vy­vo­laný USA. To donutí sověty oku­po­vat se­verní část země, aby za­brá­nili ná­vratu režimu bý­va­lého šáha.

CIA v roce 1953 vy­vo­lala pře­vrat, došlo ke svrh­nutí de­mo­kra­ticky zvo­le­ného pre­mi­éra Mo­ha­m­mada Mosad­de­ghe, na jehož místo dosedl právě pro-ame­rické šáh, ale ten byl svržen během re­vo­luce v roce 1979, kdy se z Íránu stala te­o­kra­tická is­lám­ská re­pub­lika.

Ve fik­tivní re­a­litě filmu zmizí beze stop jedna ame­rická po­norka ve vodách per­ského zálivu. Pak se srazí Ame­rický křiž­ník se So­vět­ským. USA nasadí své vojáky do Íránu, aby za­brá­nili so­vě­tům získat ropná pole. Sověti od­po­vědí pře­su­nu­tím ja­der­ných zbraní do ob­sa­zené části země. USA vydají ul­ti­má­tum o spo­leč­ném sta­žení, sověti ho ig­no­rují, USA na­padne jejich zá­kladnu bom­bar­déry B-52, na které sověti za­ú­točí pro­ti­vzduš­nou ja­der­nou stře­lou, USA odpoví útokem tak­tické ja­derné zbraně. To spustí to­tální ja­der­nou válku, je­jí­miž pří­šer­nými dopady na ne­vinné oby­va­tele an­g­lic­kého She­f­fieldu se zabývá Threads.

Zatím to vypadá, že se blí­žíme prv­nímu bodu scé­náře. Bolton volal po výměně Írán­ského režimu do konce roku. Máme tedy stále čas po­sta­vit kryty a na­kou­pit zásoby jídla, které by pře­kle­nuly roky ja­derné zimy.

Bylo by iro­nicky po­tě­šu­jící, kdyby Trump svojí do­ne­be­vo­la­jící ig­no­rancí způ­so­bil konec světa a jak říkal Gyles Bran­dreth: „If as a result of his pre­si­dency the world does indeed end, won't it be mar­ve­lous if it hap­pe­ned in our time?“

Prav­dě­po­dobně se ne­stane nic jako ve scé­náři. Pokud dojde ke zru­šení írán­ské dohody, perský stát může po­kra­čo­vat ve vývoji ja­der­ných zbraní, dojde k pro­hlou­bení ne­přá­tel­ství s USA a cel­ko­vému zhor­šení si­tu­ace v re­gi­onu.

(Pů­vodně jsem chtěl na­pa­so­vat scénář Threads na útoky ří­ze­nými stře­lami proti Syr­ským cílům. Není to v Íránu, ale také by tam mohlo dojít ke změně režimu a navíc je do si­tu­ace za­po­jeno Rusko jako spo­je­nec Assada.


Pů­vodně jsem chtěl napsat jenom „ha ha, sku­teč­nost vypadá jako za­čá­tek Threads. Ale co, ja­derná zima může za­sta­vit glo­bální otep­lo­vání.“ Pak jsem si však vzpo­mněl, že Threads jsou nejen de­pre­sivní celou dobu, ale mnohem víc ke konci filmu, kdy se věnují mi­zé­rii roků po tom, co spadly bomby, země je zu­žo­vána ja­der­nou zimou, lidé umí­rají hlady, na nemoc z ozá­ření a ra­ko­viny způ­so­bené po­kle­sem množ­ství ozónu, a spo­leč­nost se kymácí na hraně bar­ba­rity (nejsem velký fa­nou­šek, pre­fe­ruji oka­mži­tou ani­hi­laci).

Nejen že po­pu­lace po­klesne na stře­do­vě­kou úroveň, ale rodí se jen mi­ni­mum dětí a ty na­ro­zené jsou ne­vzdě­lané kvůli roz­padu škol­ství a ro­din­ného života. Ne­znají, jaký byl svět před ka­ta­k­ly­zma­tem. To je nejdě­si­vější po­sel­ství Threads – máme jen jednu ge­ne­raci na obnovu ci­vi­li­zace, jinak bude všechno za­po­me­nuto a ztra­ceno.

Potom jsem začal číst o ja­derné zimě a musím říct, že je to velice veselé po­čtení. Tedy pokud máte rádi velice skli­ču­jící konce světa.

Ja­derná zima, tak jak vy­chází z te­o­re­tic­kých modelů o to­tál­ním ja­der­ném kon­fliktu, není způ­so­bena přímo vý­buchy nuk­le­ár­ních zbraní, ale roz­sáh­lými požáry, které budou ná­sle­do­vat, a vy­vrh­nou masivní množ­ství kouře a sazí do stra­to­sféry, kde zů­sta­nou dlouhé roky, za­stíní slunce, po­ve­dou k po­kle­sům tep­loty o dvacet až třicet stupňů a učiní ze­mě­děl­ství ne­mož­ným.

Jeden no­vější výzkum před­po­kládá, že nebude možné pěs­to­vat po­tra­viny ně­ko­lik let, ne jen jeden rok, jak se před­po­klá­dalo v osm­de­sá­tých letech. Dopad tedy bude horší než se kdy před­po­klá­dalo.

Ně­ko­lik let žádné jídlo. Četli jste Mc­Carthyho Cestu ve které po­pi­suje svět po blíže ne­spe­ci­fi­ko­va­ném ka­ta­k­ly­zmatu, ve kterém není vůbec nic a jediný zdroj po­travy jsou jiní lidé? Možná nebyl tak daleko od pravdy.

Ale jedna věc mi na Threads, stejně jako na Cestě vadí—rozpad ro­din­ného života a cel­kově po­spo­li­tosti. Myslím, že to řekl Cory Doc­to­row, že v si­tu­aci ex­trém­ního ne­bez­pečí by se lidé semkli do­hro­mady a po­má­hali si. Ale když všichni umí­rají hladem, tak se možná i ty nej­sil­nější pouta roz­pad­nou.


+1: Slovo ho­lo­kaust po­chází z řec­kého hólos (celý) a kaus­tós (spá­lený).

+2: Nechci si hrát na chyt­rého, vět­šinu věcí mám z wi­ki­pe­dieodsud.

+3: Výzkum ja­derné zimy byla, zdá se, vždycky velice po­li­tická snaha. Modely vět­ši­nou před­po­klá­daly nej­horší možné scé­náře, nad­hod­no­co­valy ri­zi­kové fak­tory a byly často pře­hnaně ka­ta­stro­ficky pe­si­mis­tické. Za to si vy­slou­žily vlnu kri­tiky a studií tvr­dí­cích, že ne­pů­jde o ja­der­nou zimu, ale spíš ja­derný podzim. Kdo ze sou­pe­ří­cích táborů má pravdu ne­zjis­tíme, dokud to ne­vy­zkou­šíme na­ostro.

+4: On the Beach vypadá jako po­řádná apo­ka­lyp­tická próza.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz