k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Internetoví podivíni

22. 12. 2018 — k47

Asi takhle: Svět je od ne­pa­měti plný po­di­vínů, bláznů a magorů, jde o ne­měn­nou kon­stantu po­pu­lace. V po­sled­ních de­ká­dách se změ­nila jedna věc: Nástup in­ter­netu po­skytl pro­stor, aby se jejich cha­rak­te­rové vady, du­ševní nemoci a dez­i­luze roz­vi­nuly naplno, za­tímco dav po­zo­ro­va­telů při­hlíží s mor­bidní fas­ci­nací a nemůže od­vrá­tit zrak.

A právě tohle jsem dělal skoro celý den místo če­ho­koli byť jen vzdá­leně uži­teč­ného (pokud ne­po­čí­tám umytí kola). Za­kousl jsem se do série Down the Rabbit Hole o ex­cen­t­ri­cích a po­di­ví­nech (nejen) in­ter­netu. Bylo to jako sle­do­vat hořící vraky au­to­ha­vá­rie – víte, že byste neměli zírat a měli jít pomoc, ale přesto ne­mů­žete od­trh­nout oči.

Ob­vykle to začne ne­vinně, ale je­di­nec pomalu, ale ne­vy­hnu­telně začne pro­pa­dat do spi­rály smrti, kdy jeho pro­blémy a cha­rak­te­rové vady jsou stále víc zře­tel­nější a pro­tože je na in­ter­netu, každý jeho pád je dobře zma­po­ván, k po­ba­vení a sou­citu ostat­ních. Pří­pady mají často jednu ze dvou příčin: Du­ševní cho­robu (Terry Davis nebo Chris-chan) nebo ego­is­mus utr­žený ze řetězu (tenhle týpek nebo tenhle).

A pak je tu taky případ Raj­ne­e­sh­pu­ram*. To co začalo jako new age vý­stře­lek, se stalo re­pre­siv­ním kultem a po­sléze sku­pi­nou ko­micky ne­kom­pe­tent­ních do­má­cích te­ro­ristů. Za­tímco s mnoha in­ter­ne­to­vými fi­gu­rami člověk může mít soucit, hlavně, když jsou ob­těž­kány du­šev­ním han­di­ca­pem, tahle sorta de­ma­gogů může táh­nout do háje.


+1: Nemůžu za­po­me­nout na le­gendu in­ter­ne­tová vy­ši­nu­tosti – Gene Ray a jeho ti­mecube. Nemůžu na něj za­po­me­nout hlavně z důvodu, že on ztě­les­ňuje to, čeho se nejvíc bojím – být straš­livě mimo, ale přesto si být tak jistý sebou samým, že si ne­u­vě­do­muji, jak dras­ticky klamné před­stavy chovám v mozkové zoo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz