k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Legenda o Indiánovi

25. 1. 2018 — k47 (♪)

Zase tam byl, ten pří­zračný Indián, černé vlasy svá­zané pur­pu­ro­vým šátkem, nos jako zobák dravce, ki­no­fil­mová Mi­nolta, ma­nu­ální ob­jek­tiv a jako vždy přímo u zdroje.

Byl jsem pro­vá­dět prů­zkum pro so­botní photo raid na průvod Gu­g­ge­mu­sik an­sám­blů, který se po­táhne od Hradu cen­t­rem města na Můstex. Sbory jsou ve městě ale už dnes a první z nich hrály na Nám-Rep. Zítra obsadí ně­ko­lik klí­čo­vých bodů města a celá es­tráda získá pa­ra­lelní rozměr.

Sle­do­val jsem běs­nění na Nám-Rep a vypadá to, že so­botní akce bude fajn, pou­tavá jak au­rálně tak vi­zu­álně. A tam jsem zas uviděl In­di­ána – fotoga, který, jak se zdá, taky sle­duje akce v uli­cích města. Není možné ho pře­hléd­nout, černé vlasy, snědá kůže, šátek a stará dobrá ana­lo­gová Mi­nolta v rukách. Na­po­cho­do­val do terénu jako král, oči­vidně neměl čas na otá­lení nebo špatné snímky, přímo do centra dění, za­tímco lidé s mobily si drželi odstup v bez­pečí davu, hlavně ne­vy­ční­vat a pro­vá­dět stejné ri­tu­ály jako všichni ostatní.

Mám dojem, že jsem ho poprvé za­hlédl 17. lis­to­padu 2016, jak v davu korza Ná­rodní měnil film a oka­mžitě jsem mu dal kódové ozna­čení Indián (na tom mi­nu­lém nebyl). Od té doby ho občas za­hlédnu, jak pro­plouvá akcemi a dumám co je zač a kde je k vidění jeho tvorba.


Pak na Hlav­ním ná­draží Dra­ho­šovi agenti vábili lidi k volbám, roz­dá­vali le­táčky a pro­hla­šo­vali, že na každém hlasu záleží a „roz­hod­nout můžete i vy“. To je asi pravda, pro­tože podle prů­zkumů to vypadá na těsnou bitvu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz