k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Šílenství incelů přetéká přes Hory do Republiky

15. 5. 2018 — k47

Řeknu vám, že je zvláštní, číst na čes­kých no­vi­no­vých ser­ve­rech to, co se na mě před lety valilo z /r9k/. Nej­spíš to zna­mená, že to Anon do­ká­zal – stál u zrodu alt-right a neo-neo-na­cistů a teď z té díry in­ter­ne­tové ne­ná­visti po­vstali in­ce­lové – muži bez pří­tel­kyň, kteří se litují tak silně, že se roz­hodli na­pra­vit spo­leč­nost, podle nich zne­tvo­ře­nou fe­mi­nis­mem, která je ne­spra­ved­livě na­sta­vená tak, že si v ní za žádnou cenu ne­mů­žou vrz­nout, a začali za­bí­jet lidi. Dává to smysl? Ne. Ale to je pod­stata se­lek­tivní pa­ra­no­idní agrese.

Článek sice začne za­bře­dá­vat do sraček & při­po­mí­nat ko­lekci lev­ných zá­sad­ních ži­vot­ních pravd + na konci má kom­pletní fikci o ter­mínu „alfa samec“, ale co bych ne­chtěl, ptali se od­bor­níka na psy­cho­lo­gii ma­so­vých vrahů. Jeho soudy o spo­leč­nosti působí jako „ta dnešní mládež“.

Nej­lepší na celé věci je, že ne­vy­hnu­telně kon­zer­va­tivní in­ce­lové jsou „SJW“. Ne­mys­lím tím han­livý termín pro li­be­rální sortu, které jde o rov­nost pří­le­ži­tostí. In­ce­lové jsou jiní „SJW“, ale přeci tolik stejní – sexual jus­tice warri­ors. Z článku:

Ně­kteří se vní­mají jako oběť ge­ne­tické lo­te­rie a jsou pře­svěd­čeni o tom, že vstupní pod­mínky do života byly pro ně dis­kri­mi­nační. Do­ža­dují se svým způ­so­bem toho, aby měli stejná práva i ve výběru se­xu­ál­ního part­nera jako ti, kteří v jejich očích mají lepší pre­dis­po­zice.

Je pří­jemně iro­nické, že se cho­vají stejně jako ka­ri­ka­tury, které vy­tvo­řili ze svých po­my­sl­ných opo­nentů.

Jinak termín „SJW“ je skvělý, pro­tože když ho někdo po­u­žije, jasně vytyčí, jaké jsou jeho pozice, a já vím, že s ním nechci mít nic spo­leč­ného. (Stejně jako s li­ber­ta­ri­ány, jednou jsem ███████████████ uvízl v kon­ver­zaci s jedním z nich a je­di­nou mož­ností jak vy­brus­lit na svo­bodu, byl manévr: „Už vím, proč li­ber­ta­ri­ány nikdo nemá rád. Nikdy ne­za­vřou hubu.“)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz