k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proč ztrácet čas těmihle incely?

17. 5. 2018 — k47

Včera jsem pů­vodně chtěl oko­men­to­vat další článekvy­ši­nu­tých in­ce­lech, ale pak jsem zažil moment pro­zře­tel­nosti: Proč bych to měl dělat? Místo toho se na­rychlo stalo tohle. Proč s nimi ztrá­cet čas? Jsou jen ne­pa­tr­ným hnutí po­ma­tenců a ještě menší hroz­bou. Je pravda, že před­sta­vují sou­částí ne­pří­jemně kon­zer­va­tiv­ního a re­ak­ci­o­nář­ského proudu spo­leč­nosti, ale sami o sobě nejsou vůbec dů­le­žití.

Ten článek o nich byl po­ně­kud marný, jak by jistě řekl Engeny Mo­rozov svou po­věst­nou vý­řeč­ností, byl to bull­shit. Tedy takhle: Nešlo jen ex­klu­zivně o sračky, ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že text po­strádá ri­goróz­nost & kon­zis­tenci. Závěry byly po­ně­kud ad-hoc, hnané nikoli ne­o­mlu­vi­tel­nou řečí faktů, ale vý­cho­zím po­sto­jem & snahou vtěs­nat nový fe­no­mén do exis­tu­jí­cích man­ti­nelů.

A to byl článek pu­b­li­ko­vaný v New Yor­keru. Když si vzpo­menu, jak Mo­rozov psal o dů­kladné kon­t­role faktů… Jeden odkaz vede na tweet, jehož au­torka se v od­po­vědi přizná, že podle ní jsou ze­vše­o­bec­ňu­jící výroky o ma­jo­ritě po­pu­lace OK, když to sedělo do jejího svě­to­ná­zoru/agendy. Když něco vy­vo­dím ze sraček, jsou to pořád sračky. Věřím v jednu ta­ko­vou ma­lič­kost, že jen pravda by měla stačit k po­sklá­dání vlast­ních ar­gu­mentů.

(Pře­čtěte si od­ka­zo­vaný článek a na­pište mi, jestli jsem/nejsem úplně mimo a melu ne­smysly v ná­sledku mozkové mrt­vice.)

Ne­sna­žím se bránit incely, jsou to idioti & ší­lenci, kteří si ne­za­slouží ničí sym­pa­tie, ale dis­kuze o nich by měla mít tu nej­vyšší možnou úroveň. Lepší vy­svět­lení po­sky­tuje (IMHO) 4chan: The Ske­le­ton Key to the Rise of Trump. Pra­covní teorie je ná­sle­du­jící: Tihle mladí muži touží mít ně­ja­kou spo­le­čen­skou hod­notu, tou ale ve svých po­mý­le­ných očích dis­po­nují jedině pokud mají pří­tel­kyni. Tu nemají a při­pa­dají si bez­cenní. Jsou proto na sebe na­štvaní, ale to je ne­pří­jemné a proto obrátí svojí zlost ven a zaměří ji na spo­leč­nost. Může být snad­nější vinit jiné než vinit sám sebe.

V psy­cho­lo­gii exis­tuje termín locus of con­t­rol (nemám ponětí, jak je to česky), který vy­ja­dřuje míru do jaké lidé věří, že mají kon­t­rolu nad vý­sledky udá­lostí ve svých ži­vo­tech. Je buď in­terní – člověk má kon­t­rolu, nebo ex­terní – život je ovlá­dán ná­ho­dou nebo ex­ter­ními fak­tory, které člověk ne­do­káže ovliv­nit. Lidé, kteří cítí, že mají menší kon­t­rolu nad vlast­ními životy čas­těji pod­lé­hají kon­spi­rač­ním te­o­riím. Nevěří, že mohou ovliv­nit svůj osud a aby světu daly nějaký řád, tuto moc pře­ne­sou ven na ex­terní entitu.

To docela sedí na incely s per­ze­kuč­ním kom­plexem.


+1: Jako vždycky platí, že nejsem od­bor­ník skoro na nic a proto nej­spíš melu sračky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz