k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pavouk v okně

7. 10. 2018 — k47

Pokud jste arach­no­fo­bici, tenhle pří­spě­vek není pro vás. I když teď už asi bude pozdě. Pokud čtete tyto řádky, nej­spíš jste sklo­pili úhel pohled o pár stupňů níž a viděli jste to. Pro­miňte.

Zdá se, že s pod­zi­mem začaly Celu oku­po­vat armády pa­vouků. Teď, když sedím u stolu & pášu tyhle řádky, mi přímo nad hlavou snová sítě jeden malý arach­nid a před pár dny, krátce po pro­bu­zení, jsem v okně uviděl ob­rov­skou bestii. Osmero nohou za­pře­ných do pompézní pa­vu­činy, ve slunci ne­hnutě čekal na svou kořist. Byl tak velký, že se skoro ne­vešel do zor­ného pole staré dobré pa­de­sátky se čtyřmi cen­ti­me­try makro kroužků.

Jen se po­dí­vejte na tu nád­her­nou bestii, téměř vypadá jako me­cha­nické sou­strojí, žádné svaly, jen hyd­rau­lické pumpy v chi­ti­no­vém krunýři, čtyřmi sty mi­li­ony let evo­luce vy­pi­lo­vaná k je­di­nému účelu, osm očí, pro které nic ne­zna­me­náte. V jejich ohyzd­nosti se skrývá ele­gantní a úče­lová krása.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz