k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Idioti, lháři a podvodníci

15. 4. 2018 — k47

Dneska mi bylo mi­zerně, musel jsem pře­čkat jeden den, než se do­stanu do kon­taktu s mým dok­to­rem/de­a­le­rem, ale i přesto jsem strá­vil den v dobré spo­leč­nosti – ve světě kon­spi­rač­ních teorií. Asi takhle: ani trochu jim ne­vě­řím, ale fas­ci­nuje mě jejich kon­cen­t­ro­vané ší­len­ství. Když říkám, že jsem se s nimi strá­vil den, bylo to na druhé straně ba­ri­kády, v táboře de­bun­kerů, kteří vy­vra­cejí teorie po­ma­tenců & ší­lenců.

Jeden z nich – Myles Power – má na you­tube pořad spe­ci­a­li­zo­vaný pro tento účel. Nesedí jen před ka­me­rou ve svém dou­pěti a kri­ti­zuje ší­len­ství zdálky, ale vydává se do terénu. Zašel za a dis­ku­to­val s tru­thery, kteří si myslí, že útoky je­de­nác­tého září měla na svě­domí vláda spo­je­ných států, a za con­trai­lery po­sedlé myš­len­kou, že me­zi­ná­rodní kon­spi­race vy­pouští z le­ta­del je­do­vaté látky za ne­ka­lými úmysly. Nikdy ne­spe­ci­fi­kují, jaký je smysl oné kon­spi­race, ale je jim zcela jisté, že svět je řízený ne­zná­mými silami, glo­bální stí­no­vou vládou nebo mi­mo­zemš­ťany.

Dostal jsem se k němu přes video Flat Earth OR Why Do People Reject Science?, které je me­di­tací nad důvody, proč lidé za­vr­hují vědu, názory od­bor­níků a všechny po­znatky, které si sami ne­mů­žou ověřit. V pod­statě jde o kon­flikt mezi třemi fi­lo­so­fic­kými po­zi­cemi: přímým re­a­lis­mem, ne­přímým re­a­lis­mem a čás­tečně i Ber­ke­leyho ide­a­lis­mem. To značné při­po­míná Bor­gesovu po­vídku Tlön, Uqbar, Orbis Ter­tius.

Ještě k tématu: Escape the echo cham­ber

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz