k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Idioti, lháři a podvodníci

15. 4. 2018 — k47

Dneska mi bylo mi­zer­ně, musel jsem přeč­kat jeden den, než se do­sta­nu do kon­tak­tu s mým dok­to­rem/de­a­le­rem, ale i přesto jsem strá­vil den v dobré spo­leč­nos­ti – ve světě kon­spi­ra­č­ních teorií. Asi takhle: ani trochu jim ne­věřím, ale fas­ci­nu­je mě jejich kon­cen­t­ro­va­né ší­len­ství. Když říkám, že jsem se s nimi strá­vil den, bylo to na druhé straně ba­ri­ká­dy, v táboře de­bun­kerů, kteří vy­vra­ce­jí teorie po­ma­ten­ců & ší­len­ců.

Jeden z nich – Myles Power – má na you­tu­be kanál spe­ci­a­li­zo­va­ný pro tento účel. Nesedí jen před ka­me­rou ve svém doupě­ti a kri­ti­zu­je ší­len­ství zdálky, ale vydává se do terénu. Zašel za a dis­ku­to­val s tru­the­ry, kteří si myslí, že útoky je­de­nác­té­ho září měla na svě­do­mí vláda spo­je­ných států, a za con­trai­le­ry po­sed­lé my­šlen­kou, že me­zi­ná­rod­ní kon­spi­ra­ce vy­pou­ští z le­ta­del je­do­va­té látky za ne­ka­lý­mi úmysly. Nikdy ne­spe­ci­fi­ku­jí, jaký je smysl oné kon­spi­ra­ce, ale je jim zcela jisté, že svět je řízený ne­zná­mý­mi silami, glo­bál­ní stí­no­vou vládou nebo mi­mo­zemšťa­ny.

Dostal jsem se k němu přes video Flat Earth OR Why Do People Reject Science?, které je me­di­ta­cí nad důvody, proč lidé za­vr­hu­jí vědu, názory od­bor­ní­ků a všech­ny po­znatky, které si sami nemůžou ověřit. V pod­statě jde o kon­flikt mezi třemi fi­lo­so­fic­ký­mi po­zi­ce­mi: přímým re­a­lis­mem, ne­přímým re­a­lis­mem a čás­teč­ně i Ber­ke­ley­ho ide­a­lis­mem. To značné při­po­mí­ná Bor­geso­vu po­víd­ku Tlön, Uqbar, Orbis Ter­tius.

Ještě k tématu: Escape the echo cham­ber

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz