k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hyperloop je podvod

2. 6. 2018 — k47

Hy­per­loop ne­mu­sel být za­mýš­len jako pro­ve­di­telný pro­jekt, ale jako ide­o­lo­gická zbraň. Muskem na­vr­ho­vaná vize Hy­per­lo­opu před­sta­vo­vala fu­tu­ris­tic­kou al­ter­na­tivu vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nici plá­no­vané mezi Los An­ge­les a San Fran­cis­kem, al­ter­na­tivu, která měla být po všech strán­kách lepší a hlavně lev­nější. A to i přesto, že po­třebná tech­no­lo­gie ne­e­xis­tuje (za­tímco vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nice jezdí v Ja­pon­sku už od roku 1964 a je vy­zkou­šená v mnoha stá­tech světa).

Na hy­per­loop je možné se dívat různě. Může jít o bu­douc­nost po­zemní do­pravy (pokud věříte me­si­áši Mus­kovi) nebo jen vysoce pře­ce­něný návrh na­iv­ního tech­no­fila, pokud jste skep­tičtí. Exis­tuje ale ještě jeden velice cy­nický úhel po­hledu, který mi ne­při­šel na mysl, pro­tože jsem nikdy ne­u­va­žo­val do­sta­tečně cy­nicky – může jít jen o snahu zničit plán vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nice, nic víc a nic míň. Jde (aspoň na papíře a v ré­to­rice) o velice od­vážný pro­jekt, něco nového, o symbol po­kroku, vysněný jedním z nej­ob­di­vo­va­něj­ších pod­ni­ka­telů, to přece musí vyjít.Velká vlna zájmu vy­vo­laná mus­ko­vým kultem osob­nosti od­kloní po­zor­nost od „za­sta­ralé“ (ale vy­zkou­šené tech­no­lo­gie) ke spe­ku­la­tivní bu­douc­nosti. Plán vý­stavky že­lez­nice bude za­sta­vena, ale hy­per­loop ne­vznikne, nikdy tak nebyl za­mýš­len, a do­prava mezi dvěma městy zů­stane na autech, které Musk shodou náhod pro­dává. Tohle je ex­trémně cy­nický pohled, pro­tože před­po­kládá něco zrůd­ného – ničit spo­lečný pro­jekt pro vlastní zisk a pře­svěd­čit lidi, aby se roz­hodli proti vlast­ním zájmům.

Ale na druhou stranu Musk má pa­ra­no­idní a eli­tis­tický vztah k hro­madné do­pravě: bez­pečí a po­hodlí jedině v osob­ních vozech, které on shodou náhod pro­dává. Cy­nický po­zo­ro­va­tel by mohl vy­vo­dit, že se snaží zdis­kre­di­to­vat al­ter­na­tivy svého pro­duktu. Ve­řejná in­frastruk­tura je dobrá jen tehdy, pokud ji vlastní on. Chce spasit lid­stvo, ale není velký fanda odborů. Atd. Atd. Atd.

Dále jen pár bodů:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz