k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Hra

1. 12. 2018 — k47

V po­sled­ních dnech jsem začal vy­ví­jet další hru—ta­ho­vou stra­te­gii/RPG v ro­gue­like stylu. Když o ní tady píšu, je jasné, že dnes je po­slední den, kdy na ní sáhnu a zítra skončí jako mnoho dal­ších pro­jektů v šuplíku, jako ně­ko­lik sou­borů ro­ze­psa­ného kódu, které za­pa­dá­vají di­gi­tál­ním pra­chem. Pokud budete pro­hle­dá­vat archiv k47čky jistě na­ra­zíte na ně­ko­lik po­dob­ných zmínek o pro­jek­tech her, pro které jsem se v jednom oka­mžiku velice na­dchnul, ale nikdy je ne­do­táhl do byť jen trochu po­u­ži­tel­ného stavu.

Teď jsem začal pře­mýš­let o hře, během které by hráč mohl učinit roz­hod­nutí, která by ra­zantně změ­nila pra­vi­dla a vy­sta­vila ho novým me­cha­ni­kám. Nejen, že by exis­to­vala série bodů a stavů, kte­rými musí hráč projít, nebo kla­sické stromy vý­zkumu ze kte­rých si může vybrat tu větev, která na­kloní cho­vání a me­cha­niku hry ur­či­tým směrem, ale dra­ma­tické změny, které hra­ničí až se změnou žánru.

Tohle tedy aspoň byl můj vý­chozí bod, na­pro­gra­mo­val jsem tri­vi­ální pro­to­typ, ale po­stupně mi došlo, že nevím, jak to udělat zá­bavné. Vypadá to zatím po­ně­kud suše, je třeba jít zpátky rý­so­va­cím prknům a pře­mýš­let.

Ale jak jsem psal, šance, že se z toho něco vy­klube je téměř nulová. Po­tře­bo­val bych se dostat přes nějaké mi­ni­mum, kdy se hra začne chovat jako hra, jako in­ter­ak­tivní sklá­dačka, na které můžu pro­vá­dět další in­kre­men­tální změny. Tam však zatím nejsem. Kdyby se mi to po­da­řilo, jistě o tom na k47čce ještě napíšu, i když šance je malá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz