k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hell's angels

1. 8. 2018 — k47

Je po­lo­vina noci, jediná doba, kdy se dá ro­zumně exis­to­vat, sedím na stále teplém as­faltu bal­kónu a po­slou­chám roz­ho­vor Hun­tera S. Thomp­sona z roku 1967 o jeho knize Hells's Angels (první část, druhá část). HST má za to, že hnacím mo­to­rem vzniku HA je ztráta pří­le­ži­tostí a za­sta­ra­lost a ne­po­třeb­nost ne­kva­li­fi­ko­vané práce, která vede do za­ča­ro­va­ného kruhu a vyústí v touze po­mstít se spo­leč­nosti. Velká silná mo­torka je pak symbol síly, něco nad čím ještě mají kon­t­rolu. HST přímo zmi­ňuje tech­no­lo­gický pokrok a au­to­ma­ti­zaci za­ne­chá­va­jící lidi bez pří­le­ži­tostí k lep­šímu životu, kteří nemají co ztra­tit.

[…] most of these are people who found them­sel­ves ob­so­lete years ago. […] Hell's Angels that are being cre­a­ted now pro­ba­bly won't be ob­vi­ous for ano­ther five years. But it takes a while to cul­ti­vate that kind of bit­ter­ness. Where when so­me­body calls you, you know, a dirty bum, you don't look in the mirror and think, well maybe I should wash my face, you go out and you know, rub scum on you and get dir­tier. Then you go back in and punch him and break a bottle and stick it in his gut. […] The evi­dence, the people who are being left out and put behind won't be ob­vi­ous for years. And Christ only knows what'll happen when, you know, it's 1985. When the mil­lion Hell's Angels, or, not, they won't be wea­ring the colors but they'll be people who are just lo­o­king for ven­ge­ance be­cause they've been left behind.

roz­ho­voru o šest lez poz­ději je HST zpo­ví­dám o další jeho knize ten­to­krát ma­pu­jící pre­zi­dent­skou vo­lební kampaň, ve které byl po­druhé zvolen Nixon. Padají tam na­rážky, že celá kampaň byla surre­álná, že žijí ve zvláštní době, která se nezdá sku­tečná a tak po­dobně (re­a­lity be­co­mes so weird fiction is no longer possi­ble). Člověk tak musí nutně pře­mí­tat, jak by HST re­a­go­val, kdyby se dožil Trumpa a bi­zarní re­a­lity lží a fab­ri­kací; ne starý HST, který si při­lo­žil bro­kov­nici k hlavě, ale divoký HST z let, kdy psal Fear and Lo­athing, a popsal by re­a­litu tak su­ro­vou, jak je.

Člověk může jenom snít—


+1: Všechny dů­le­žité mo­menty tady

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz