k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hegemonie googlu

9. 11. 2018 — k47

Teď jsem četl článek o he­ge­mo­nii ama­zonu & jeho tak­tice pro­deje & re­klamy. Amazon vy­tváří vlastní uza­vřený svět – jde o obřího pro­dejce, za­střešu­jí­cího i další pro­dá­va­jící, nabízí pro­dukty jako tablety, te­le­vize, čtečky a hla­so­vého asi­s­tenta/vždy za­pnuté sle­do­vací za­ří­zení, které pri­márně slouží jako pro­středky re­klamy a pro­pa­gace dal­ších nákupů zase na ama­zonu. V ide­ál­ním pří­padě na­ku­pu­jící nikdy ne­o­pustí amazon a navěky zů­stane za­chy­cen v jeho mo­ne­ti­zační, mar­ke­tingové a pro­dejní cho­bot­nici.

Amazon ale není jediný he­ge­mon, který si uku­suje stále větší a větší kus online světa a stává se mo­no­po­lem v ur­či­tém seg­mentu. Im­pé­rium googlu má také na­kro­čeno k uza­vře­nému světu, vět­šímu než sa­motný in­ter­net, který není lehké opus­tit, i když se se­be­více sna­žíme.

Můžeme po­u­ží­vat te­le­fony Pixel1 od googlu, pro­hlí­žeče Chrome od googlu nebo ope­rační systém An­droid od googlu, síťová ko­mu­ni­kace může pro­bí­hat pro­to­ko­lem QUIC od googlu (nebo přes TCP s BRR od googlu), s mo­no­pol­ním vy­hle­dá­va­čem od googlu, mo­no­pol­ním video ser­ve­rem od googlu, mo­no­pol­ním mail ser­ve­rem od googlu nebo jinými z mnoha google apli­kací. I když ex­pli­citně ne­při­stu­pu­jete k webům googlu, dá se mu jen stěží vy­hnout, vět­šina in­ter­netu ob­sa­huje ana­ly­tické skripty googlu, re­klamy od googlu, ja­vascrip­tové knihovny hos­to­vané na ser­ve­rech googlu, ser­ve­rový bac­kend webu může běžet na „cloudu“ od googlu, z vy­hle­dá­vání se ne­do­sta­nete na web, ale na AMP stránku, která běží ze ser­verů googlu.

Když ko­mu­ni­ku­jete se světem googlu, ve­řejný in­ter­net, tedy síť sítí, která změ­nila svět, ne­před­sta­vuje víc než pře­kážku. Krá­lov­ství in­ter­ne­to­vých gi­gantů končí do­slova na vašem dvorku. Zkusil jsem vy­sto­po­vat cestu, kterou putují pakety z Cely na google.com a traceroute uka­zuje 4 za­stávky v síti mého po­sky­to­va­tele, pak skočí do rou­teru sítě, od které kupuje ko­nek­ti­vitu, a hned potom skočí do sítě googlu, který jako gi­gan­tická cho­bot­nice obe­píná celý svět a její cha­padla sahají do da­ta­cen­ter, pee­rin­go­vých uzlů a sítí vel­kých ISP2 . Nejde o žádnou vý­jimku, všichni in­ter­ne­toví gi­ganti na­kou­pili temná vlákna op­tic­kých kabelů a pro­vo­zují na nich sou­kromé glo­bální sítě, které se zcela se vy­hý­bají ote­vře­nému in­ter­netu. Nic jako in­ter­net ne­e­xis­tuje, jen obří me­ga­kor­po­race ovlá­dají každý ki­lo­metr datové cesty od jejich ser­verů až po lo­kál­ního ISP a pak jsou pevně vklí­něny do kon­co­vých při­jí­mačů ko­merč­ních sdě­lení (a pří­le­ži­tostné pro­pa­gandy) ve formě te­le­fonů, chyt­rých te­le­vizí a tabletů.

Google chce pře­kle­nout i tuto po­slední míli a chtěl začít stavět op­tické pří­pojky až ke kon­co­vým uži­va­te­lům. Z toho sešlo z důvodů re­gu­lací (nemohl si kopat jen tak jak chtěl) a teď se místo toho snaží po­skyt­nout bez­drá­tové při­po­jení kon­co­vým uži­va­te­lům. Když se mu to podaří, smyčka se uzavře – všechny kroky od ser­verů, webo­vých služeb, op­tic­kých vláken, pro­to­kolů, soft­waru, ISP sítí a kon­co­vých za­ří­zení budou v režii a pod kon­t­ro­lou jed­noho in­ter­ne­to­vého gi­ganta.

Ve svých da­ta­cen­t­rech google také vládne jako svr­cho­vaný mo­nar­cha, mnoho kom­po­nent ne­ku­puje od ostat­ních vý­robců, ale na­vr­huje si je sám a nechá si je vy­rá­bět na za­kázku. Dosáhl tak ob­rov­ských pro­porcí, že se mu to vy­platí. Už roky na­vr­huje vlastní switche, rou­tery a ser­very, i když je osa­zuje CPU a pa­mětmi od běž­ných vý­robců. To se ale může změnit. Jako pří­klad slouží TPU – čip pro AI, nebo Visual Core – čip pro zpra­co­vání fotek v te­le­fo­nech Pixel. Oba navrhl a nechal si sám vy­ro­bit u TSMC. Jestli to tak půjde dál, není důvod ne­vě­řit, že po­dobně jako apple začne vy­rá­bět vlastní pro­ce­sory, které přesně sednou jeho apli­ka­cím. Podle odhadů, google pro­vo­zuje 2.5 mi­li­onu ser­verů (které spo­tře­bují něco mezi 500 a 681 me­ga­watty, tedy něco jako Dlouhé Stráně) a je třetí nej­větší ISP na světě. To je zcela ne­u­vě­ři­telný rozsah jeho online ope­rací, který si říká o vlastní řešení, které obe­jdou po­slední zá­vis­losti na okol­ním světě. Online be­hemóti se snaží vy­sta­vět pri­vátní světy, které kom­pletně kon­t­ro­lují, včetně vlast­ních elek­trá­ren.

Google tak gi­gan­tický a vše­ob­jí­ma­jící, že je na místě se ptát na ně­ko­lik otázek:


  1. pro Pixely google vy­vi­nul vlastní křemík visual core
  2. fa­ce­book se právě při­po­jil do čes­kého NIXu
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz