k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hebká řeka

8. 2. 2018 — k47

Pro­test ta­xi­kářů proti vý­ho­dám uberu pro­mě­nil Prahu k ne­po­znání.

Z hlavní tepny magis­trály se na­jed­nou stala hebká řeka, které ply­nula tiše a ele­gantně jako horský po­tů­ček.

Za nor­mál­ních okol­ností je cesta po ob­rub­níku mezi Hlav­ním Ná­dra­žím a magis­trá­lou při­mě­řeně adre­na­li­no­vou zá­le­ži­tostí. Je to velice ši­kovná zkratka, ale člověk má při­bližně dvacet cen­ti­me­trů místa, na jedné straně zeď a pro­past, na druhé auta, která se snaží z centra zmizet nej­větší možnou rych­lostí. Na těchto dva­ceti cen­ti­me­t­rech ob­rub­níku se občas po­t­kají pro­ti­jdoucí & na­jed­nou je třeba ma­né­vry roz­táh­nout do vo­zovky. Někdy v tom místě sním, že řidič ná­kla­ďáku ztratí kon­t­rolu nad svým be­hemó­tem, při­razí ho ke stěně a za ne­lid­ského skří­pění a v ob­la­cích jisker a kouře smázne všechny chodce, je­jichž jediný hřích byla touha si ušet­řit pár minut.

Ale teď bylo všechno jinak, auta tiše klouzala jakoby na ledu a já měl chuť mezi ně skočit a tančit jako satyr na MDMA.

Kdy­bych se někam chtěl dostat vozem, tak bych to vnímal jinak, ale takhle zvenku to vy­pa­dalo ne­u­vě­ři­telně po­klidně.

Možná by stálo za to uspo­řá­dat Ne­ko­nečný Pro­test.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz