k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Grizzly Man

4. 2. 2018 — k47

Grizzly Man není do­ku­men­tár­ním filmem o člo­věku, který 13 let žil mezi med­vědy, kteří ho na­ko­nec zabili, ale hlavně studií es­ka­pismu.

Werner Herzog si umí vybrat téma. To jedno je jisté. Ve filmu Grizzly Man chtěl vy­prá­vět příběh Ti­mo­thy Treadwella, který se roz­hodl žít mezi med­vědy v di­vo­čině. Přežil 13 let, ale divoká zví­řata, která tolik mi­lo­val a pří­sa­hal na svou smrt, že je bude chrá­nit, ho na­ko­nec zabila a se­žrala.

Po­zo­ru­hodné není jeho ší­len­ství, kdy každý den žil v ohro­žení života, ale zdroj tohoto ší­len­ství. Treadwell byl oči­vidně je­di­nec s pro­blémy, byl bouř­livý, stal se al­ko­ho­li­kem, málem ne­pře­žil pře­dáv­ko­vání he­ro­i­nem, ale pak našel únik blíz­kosti di­vo­kých med­vědů. Věděl, že se vy­sta­vuje ob­rov­skému ne­bez­pečí, věděl, že med­vědi jsou ne­vy­zpy­ta­telná zví­řata, ale to byla cena, kterou byl ocho­ten za­pla­tit. Jeho pro­zření mělo téměř ná­bo­žen­ský cha­rak­ter. Ne­spat­řil však boha, byl omámen magií pří­rody. Tu si naivně ide­a­li­zo­val a byl pře­svěd­čen, že si získal důvěru a re­spekt med­vědů. Ta ale vzala za své, když v řekách bylo málo ryb a je­di­ným zdro­jem po­travy se stal on a jeho pří­tel­kyně.

To celé hraje do na­ra­tiv­ních karet Her­zo­govi, exis­ten­ci­a­lis­tovi ně­mec­kého ka­libru, pro kte­rého je pří­roda – stejně jako celý vesmír – na­ho­dilá, cha­o­tická a krutá.

Zví­řata a pří­roda se stala Treadwello­vým bož­stvem a byl roz­hod­nutý zemřít při její ochraně (jak a před čím ji svými činy vlastně chrá­nil, je otázka, která zů­stává ne­zod­po­vě­zena). Ne­sná­šel spo­leč­nost, ne­sná­šel lidi tam venku, ve měs­tech, v ci­vi­li­zaci, odtrhl se od nich a uza­vřel se ve své es­ka­pis­tické fan­ta­zii divoké pří­rody.

Ale pak ho jeho fan­ta­zie se­žrala zaživa a nikdo nebyl pře­kva­pený.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz