k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Geekové a nerdi se můžou chytit za ruce a ve dvojstupu táhnout do prdele

18. 9. 2018 — k47

Musím se při­znat k jedné věci: Nejsem velký fanda ter­mínů „geek“ a „nerd“. Dalo by se dalo říct, že je ne­sná­ším. Do­konce by bylo možné s ur­či­tou dávkou spe­ku­lací dojít k závěru, že o lidech, kteří se tak sami ozna­čují, nemám příliš po­zi­tivní vý­chozí mínění.

„Jsem velký geek,“ řekl on, ale v hlavě mi znělo jen: Jo ty jsi tak ma­xi­málně █████.

Proč? Ani nevím. Možná jde o další z mnoha bez­vý­znam­ných ira­ci­o­nál­ních před­sudků, možná za to může čen­g­lič­tina, možná jsou to jen módní ter­míny, které nic ne­zna­me­nají. Každý sebe může nazvat „geekem“ a jen to slovo au­to­ma­ticky vy­tvoří iluzi za­u­jetí pro ne­ob­vyklé obory lidské čin­nosti a atrak­tivní ex­cen­t­ri­citu.

Za člo­věka by měly mluvit činy ne tituly, které si sám při­pnul na hruď. (Jo vím, může to vy­pa­dat li­co­měrně od autora webu, který píše buď o svém k uzou­fání nudném životě a když za­brousí k jiným té­ma­tům, vždy píše ze své per­spek­tivy. To je možné, ale 85% textu na k47čce jsou stej­nak lži. Ve sku­teč­nosti jsem matka sa­mo­ži­vi­telka s dvěma dětmi na krku a k47čka je způsob jak ven­ti­lo­vat frustrace.)

Pre­emptivně jsem za­čer­nil všechna místa v ar­chivu k47čky, kde bylo po­u­žito slovo „geek“ nebo „nerd“. Tam kde zůstal „geek“, mám na mysli pů­vodní význam. Za mých mla­dých let „ge­e­kové“ něco zna­me­nali – ne­za­čal si tak říkat každý druhý, kdo viděl po­slední stu­pidní film od Mar­velu, aby se cítil „cool“ – ne, 'ge­e­kové' byli pro­duk­tivní čle­nové spo­leč­nosti. Byly to od­porné hříčky pří­rody vy­sta­vo­vané v pa­nop­tiku nebo cir­ku­soví po­di­víni, často al­ko­ho­lici a nar­ko­mani, kteří uku­so­vali hlavy živým ku­řa­tům a hadům, nebo pro­vá­děli jinak ne­chutné akty pro po­ba­vení ná­vštěv­níků.

Říkat o někom, že je ta­ko­výto „geek“, je jako dob­rému ka­ma­rá­dovy místo pozdravu přá­tel­sky na­dá­vat.

Hunter S. Thomp­son ve Fear and Lo­athing použil slovo „geek“ celkem 5×, ale pro­tože kniha vyšla na samém za­čátku se­dm­de­sá­tých let, jde o pů­vodní význam, ne ten mo­derní „jsem po­sedlý po­čí­tači, komixy a ne­do­sta­teč­nou hy­gi­e­nou“ (když ste­re­o­typy, tak nejen ty po­zi­tivní, ale i ne­ga­tivní.)

„What outfit you fellas with?“ one of them shou­ted. The en­gi­nes were all ro­a­ring; we could barely hear each other. „The spor­ting press,“ I yelled. „We're fri­en­d­lies—hired geeks.“ Dim smiles.

Na­vzdory všemu, co jsem zatím napsal, se mi celkem líbí termín „wonk“, často uží­vaný jako policy wonk pro po­radce, ana­ly­tiky, stra­tégy a cel­kově kaž­dého, kdo je po­no­řen do po­li­tic­kých ma­chi­nací a ma­né­vrů. Ale asi to bude proto, že ještě není zka­žený a rozře­děný nad­měr­ným uží­vá­ním.


+1: Když má někdo v pro­filu na twit­teru na­psáno „I'm geek“, snaží se tím v pod­statě říct „I'm cool.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz