k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Futurama/2018

2. 9. 2018 — k47 (♪)

Fu­tu­rama je skvělá. S tím, doufám, všichni můžeme sou­hla­sit. To jen na úvod, abychom se všichni na­la­dili na stej­nou frek­venci.

Po nocích jsem zas začal pro­jíž­dět celou Fu­tu­ramu, od první epi­zody chro­no­lo­gicky až do konce. Od doby, co jsem tímto kle­no­tem z dílny Matta Gro­eninga žil, uběhla už nějaká doba. Přesto ne­ztra­tila nic z do­ko­na­losti. Jde o stejně ná­vy­ko­vou sérii jako před skoro dva­ceti lety.

Dívám se na ní bez da­bingu (exis­tuje vůbec?) & bez ti­tulků, tak jak bůh za­mýš­lel a všímám si mnoha vtipů a na­rá­žek, které mi dříve uni­kaly, a které tvoří de­li­kátně uple­te­nou mo­zaiku pop-kul­tur­ních/his­to­ric­kých re­fe­rencí.

Třeba epi­zoda, v níž byl zvolen Nixon pre­zi­den­tem Země, po­slouží jako dobrý pří­klad (a navíc ji mám čer­s­tvě v paměti):

 1. V pozadí knihovny na po­ličce leží svazek s ná­pi­sem An­tigra­vity's ra­in­bow na hřbetě – na­rážka na Pyn­cho­novo Gra­vity's ra­in­bow
 2. Dialog mezi Ni­xo­nem a jeho ná­stup­cem Fordem v muzeu hlav:

  Ford: Frankly, I've never felt voting to be all that es­sen­tial to the pro­cess.
  Nixon: No ki­d­ding, Ford.

  Ford se jako vi­ce­pre­zi­dent po Ni­xo­nově re­zig­naci stal au­to­ma­ticky pre­zi­den­tem.

 3. Při debatě se Ni­xo­nova hlava nad­měrně potí – stejně jako Nixon při pre­zi­dent­ských te­le­viz­ních de­ba­tách.
 4. Nixon pro­hodí: Now beat it! Before I get Cam­bo­dian on your asses! – byl to on, kdo během Viet­nam­ské války (na Kis­sin­ge­rovu radu) začal bom­bar­do­vat Kam­bodžu.
 5. You're all going to jail. And don't expect me to grant a pardon like that sissy, Ford. – Nixon re­zig­no­val, na jeho křeslo dosedl Ford, který mu oka­mžitě udělil milost a zpros­til ho veš­keré viny.
 6. Bender řekne: Not so fast, Nixon! Are you fa­mi­liar with audio tape?, Ni­xo­nova hlava o něco poz­ději odpoví Oh, ex­ple­tive de­le­ted. You've got a deal. – jasná na­rážka na to, jak Nixon během své vlády na­hrá­val všechny roz­ho­vory v Bílém Domě. Poz­ději byly vy­ho­to­veny pře­pisy ze kte­rých byly časté na­dávky vy­stři­ženy.

Jde o na­rážky na udá­losti, které se staly před pa­de­sáti lety, a každá epi­zoda je jich plná.

Ještě dvě věci:

 1. Kva­lita v první sérii jen stoupá, jedna epi­zoda lepší než ta před­chozí. Druhá série pak nabere tempo, žádná hluchá místa, občas pro­bleskne na­to­lik bri­lantní vtip, že mě docela roz­láme.
 2. Gro­ening má v těchto dnech na svě­domí novou sérii Di­sen­chant­ment, možná se na ni kouknu potom, co pro­jedu celou Fu­tu­ramu.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz