k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Filmy o epidemiích

30. 11. 2018 — k47

Con­tagion mě na­ka­zil. Možná proto jsem dostal chuť se po­dí­vat na nějaký film, který se nese v jeho duchu – ne nutně o virové pan­de­mii, ale hlavně takový, kde pro­blémy vyřeší spo­lu­práce a ko­o­pe­race in­sti­tucí, nikoli osa­mělí hr­di­nové, kteří jedou na vlastní pěst, aby za­chrá­nili svět, a čelí přitom nejen ná­stra­hám pří­rody, ale i ne­přá­tel­ství ze strany au­to­rit, které ne­sdílí jejich vi­zi­o­nář­ství a po­slání.

Ob­rá­til jsem se proto na moudro in­ter­netu a ten na mě vy­plivl seznam snímků, které by měly být údajně po­dobné. Vybral jsem z nich dva – The An­dro­meda StrainOut­break – které podle popisu pů­so­bily, že jejich finále bude re­zo­luce OSN, nikoli ho­nička nebo pře­střelka.

Prvním z nich – The An­dro­meda Strain – je pra­dě­de­ček žánru „smr­telný virus se zbláz­nil“ z roku 1971. Začne velice na­dějně. Když dva vědci pro­zkou­má­vají měs­tečko, jehož oby­va­telé pod­lehli ne­zná­mému viru, jde o pře­hlídku skvěle zkom­po­no­va­ných záběrů a napětí. Film bohatě vy­u­žívá velké hloubky os­t­rosti za pomoci tech­niky split-focus di­opter (nevím jak se to nazývá česky). Jde o spe­ci­ální čočku, která za­krývá po­lo­vinu ob­jek­tivu a posune místo za­ostření této části blíž nebo ho odsune dál. Tak je možné za­ost­řit jak ob­jekty velice blízko kamery tak i ty v pozadí a vy­tvo­řit dra­ma­tické kom­po­zice. Pře­hled všech těchto záběrů je k vidění v tomhle videu.

Když se ale tým čtyř vědců pře­sune do přísně tajné pod­zemní la­bo­ra­toře, aby zkou­mal účinky viru, který krev na­ka­že­ných změní na prach, začne to po­kul­há­vat. Tempo je příliš pomalé a nic moc se neděje a hi-tech vi­zu­ály se­dm­de­sá­tých let diváka tře­tího ti­sí­ci­letí ne­u­drží. Sem tam se mihne nějaká dobrá scéna, ale snímek přesto skončí zá­vo­dem o čas, za­tímco tikají vte­řiny do de­to­nace ja­derné nálože.

Přesto ab­so­lutní závěr je za­jí­mavý, kon­krétně ma­ličká zmínka, že teď se jim po­da­řilo zdolat ne­bez­peční kos­mické nákazy, ale příště nemusí být tak úspěšní. To je jedna věc, která mi vždy přišla ne­u­spo­ko­jivá na kla­sic­kých zá­plet­kách. Svět se změnil, nová tech­no­lo­gie je do­stupná, ale přesto po zdo­lání pře­ká­žek se film tváří, že se to nebude a nemůže opa­ko­vat. Tady to aspoň při­znali.

The An­dro­meda Strain se do­stala do kin v době, kdy bi­o­lo­gické zbraně byly horkým té­ma­tem. Rok po pre­mi­éře byla usta­no­vena Úmluva o zákazu bi­o­lo­gic­kých zbraní a tak tento akt re­ál­ného světa slouží jako ko­nečný závěr filmu.

Pak jsem se díval na Out­break, který byl jedním slovem špatný, špatný, špatný. Příliš dra­ma­tický, příliš holly­wo­od­ských klišé, příliš akce, dva muži na­vzdory ar­mádní hi­e­rar­chii, nic byť jen vzdá­leně po­dob­ného tomu, na co jsem se chtěl dívat, nic co by po­sí­lilo ideu, že spo­lečně a ko­o­pe­ra­tivně do­ká­žeme zdolat ná­strahy kla­dené lid­stvu do cesty.

Vý­sle­dek hle­dání ne­ga­tivní, pá­t­rání po­kra­čuje. Pokud víte o filmu jako Con­tagion, který dodá naději v sílu ko­lek­tivní akce, na­pište. Budu za to jen rád.


+1: Pokud chcete vědět něco o sku­teč­ném epi­de­mi­o­lo­gic­kém vý­zkumu, po­dí­vejte se na tuhle před­nášku Petera Piota.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz