k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Experimentální lingvistika

25. 7. 2018 — k47

Zdálo se mi tohle: Cha­risma­tický vůdce vy­tvoří kult plný žen, něco se stane, skon­čím s nimi na opuš­tě­ném os­t­rově, vůdce je mrtvý, pře­žije jen ně­ko­lik z žen. Pak na os­t­rově ob­je­víme ne­známé písmo a zbytek snu se věnuje už jen ex­pe­ri­men­tální lin­gvis­tice. Sna­žíme se roz­luš­tit význam jazyka vy­ry­tých do dřeva a kamene, které se po­do­bají písmu Rapa Nui, a zpětně zjis­tit, jak by ho mohli dávní lidé vy­slo­vo­vat.

Po pro­bu­zení jsem se hned musel po­dí­vat, zdali něco jako ex­pe­ri­men­tální lin­gvis­tika vůbec exis­tuje. A vypadá to, že ano. Jde ale o něco jiného než ve snu. Ex­pe­ri­men­tální lin­gvisté se snaží své teze a hy­po­tézy ověřit – na­místo stu­diem a po­rov­ná­ním textů – ex­pe­ri­menty na lidech, na­pří­klad pomocí fRMI.

Moje snová před­stava není zcela ne­re­álná, pro­tože i o dávno mrtvých ja­zy­cích, je možné zre­kon­stru­o­vat pře­kva­pivé množ­ství de­tailů, pokud mají spoj­nice s jinými zná­měj­šími jazyky a exis­tuje do­sta­tek do­cho­va­ného textu, jako na­pří­klad řeč Etrusků.1

Na druhou stranu už celé dekády exis­tuje jiná ex­pe­ri­men­tální věda – ex­pe­ri­men­tální ar­che­o­lo­gie. Vý­zkum­níci tohoto oboru se ne­hra­bou v blátě a ne­o­pra­šují raně stře­do­věké přilby a ne­od­krý­vají zá­klady domů z doby že­lezné, ale místo toho vlast­níma rukama staví mi­nu­lost, repliky ar­te­faktů, ná­strojů, domů, farem, ko­vář­ských pecí, aby si ově­řili, jak mohli žít a pra­co­vat dávno mrtví lidé. Staví repliky pri­mi­tiv­ních lodí a plaví se na jich oce­á­nem jako Thor Heyer­dahl, tes­tují jak mohli lidé z Rapa Nui pře­mís­tit ob­rov­ské sochy z lomu na po­břeží os­t­rova jako Pavel Pavel nebo plně vy­zbrojí sku­pinu le­gi­o­nářů a spolu pře­kročí alpy.

Ex­pe­ri­men­tální ar­che­o­lo­gové jsou sku­teční muži a ženy, kteří říkají jediné: „Strčte si vaše teorie někam, my to jdeme vy­zkou­šet.“

  1. Na­ti­vLang je za­jí­mavý you­tube pořad o ja­zy­cích plný pře­kva­pi­vých po­kladů jako na­pří­klad re­kon­strukce vý­slov­nosti an­tické latiny nebo Shake­spea­rovy an­g­lič­tiny.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz