k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Exif

7. 12. 2018 — k47 (♪)

Exif je ko­lek­tivní ozna­čení pro meta-in­for­mace vlo­žené do fotek. K sou­bo­rům je při­po­jují fo­to­a­pa­ráty, te­le­fony a skoro všechna ostatní za­ří­zení schopná zá­znamu obrazu. Ukrý­vají se v nich jednak celkem fádní údaje jako model foťáku, jeho na­sta­vení, typ ob­jek­tivu, clona, čas zá­věrky, vzdá­le­nost za­ostření, ale také po­ten­ci­álně in­kri­mi­nu­jící data jako GPS sou­řad­nice místa, kde byl snímek po­ří­zen, přesný čas a uni­kátní ID pří­stroje.

Z toho důvodu čistím exif kaž­dého ob­rázku na k47čku. Navíc to má pří­jemný bonus, že vý­sledný ob­rá­zek je asi o 50kB menší, pro­tože exif v sobě má také malý náhled. Ten na webu není po­třeba a zbavit se ho dává smysl, pro­tože o rych­lost mi tady na k47čce jde pře­de­vším (stejně jako o vágnost).

I když ani tohle není per­fektní ano­ny­mi­zační tech­nika. Stále je možné iden­ti­fi­ko­vat, že ně­ko­lik vy­čiš­tě­ných snímků bylo po­ří­ze­ných stej­ným pří­stro­jem, díky skvr­nám a špíně na sen­zoru nebo šumu. Ten není zcela ná­hodný, má cha­rak­te­ris­tický vzor způ­so­bený fy­zic­kými vlast­nostmi kře­mí­ko­vého čipu.

To zna­mená, že kdy­bych kde­koli na in­ter­netu in­ko­gnito pu­b­li­ko­val fo­to­gra­fii z mého foťáku, bylo by možné ji spojit s těmi na k47čce a vy­sto­po­vat tak jejího prav­dě­po­dob­ného autora.

Poprvé jsem o těchto tech­ni­kách de­a­no­ny­mi­zace a sle­do­vání (+ mnoha jiných) četl před deseti lety v Doc­to­rowově knize Little Bro­ther. V té době to mohlo pů­so­bit jako něco ne­u­vě­ři­telně ne­prav­dě­po­dob­ného, ale dneska—mys­líte, že přesně tohle fa­ce­book nedělá? Jak ho za­sta­víte poté, co jste ho na­kr­mili svými fot­kami?

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Vy­čis­tit exif v tomto pří­padě je mi­ni­mum, co můžu udělat. Můj foťák je už na­ka­žený, za­ple­tený do sítě ros­tou­cích pseu­do­nymů a iden­tit, pomalu bu­jí­cích v síti jako ra­ko­vina, a nic ho nemůže zas ano­ny­mi­zo­vat, snad jedině s vý­jim­kou výměny sen­zoru nebo zásahu kla­di­vem.


+1: Fa­ce­book do sta­že­ných ob­rázků vkládá vlastní sle­do­vací me­ta­in­for­mace.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz