k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Eurokarneval 2

6. 2. 2018 — k47

Je čas na další fotky z Eu­ro­kar­ne­valu. Jo, trvalo to dlouho, to nemůžu popřít. Někdo se může po­bou­řeně ptát, jak může na­hrání ně­ko­lika fotek na net trvat tak dlouho. K tomu je jed­no­du­ché vy­svět­lení. Jednak jsem na pře­hlídce gu­g­ge­mu­sik an­sám­blů po­ří­dil něco kolem 10GB fo­to­gra­fic­kých důkazů & nechci online dávat všechno ver­ba­tim. Nikoho ne­za­jímá špatná fotka. (Skoro nikoho ne­za­jímá ani ta dobrá, ale to od­bo­čuji.) To za prvé. Za druhé to není jen o tom vybrat lepší pod­mno­žinu snímků, ale hlavně je upra­vit, aby vy­pa­daly k světu. To je hlavní kámen úrazu si­tu­ace exis­tu­jí­cích sebe-nároků a ne­e­xis­tu­jí­cích do­ved­ností. Vždycky mi při­padá, že to není ono, že by se ta tom dalo něco vy­lep­šit a vy­leš­tit. A tak po nocích blou­dím tuhle masivní da­ta­bázi RAW sou­borů, vy­bí­rám, mažu odpad, fil­truji, oře­zá­vám, upra­vuji a tak po­dobně. Ne dokud to není per­fektní, ale dokud to není aspoň uchá­ze­jící. A pro­tože tenhle web/blog není hlavní náplň mého života, tak to trvá ně­ja­kou dobu.

Tenhle snímek se mnou re­zo­nuje snad ze všech nejvíc. I když při po­ři­zo­vání vzdu­chem praskaly ne­pří­jemné výboje. Zdálky jsem zpo­zo­ro­val Šamana a musel jsem ho mít. Při kon­taktu však ne­vy­pa­dal, že si to užívá. Muži mají často tento pro­blém, neví, jak se prodat. Ženy (ne­hledě na věk, jak do­kládá ná­sle­du­jící mo­mentka) často působí ote­vře­něji, pro ně je to show, hra, zábava, spek­tákl, sranda, pří­le­ži­tost.

Ale teď, když se dívám na Šamana, tak on je vším, čím bych chtěl být. Není tu pro svět, ale svět je tu jen pro něj.

Někdy příště sem hodím po­slední várku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz