k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Energie v hudbě

10. 8. 2018 — k47

Nemám čas nic psát. Zítra za­ú­to­číme na průvod Pride & musím jít spát. Místo toho tady vy­jme­nuji ně­kte­rou hudbu, kterou po­u­ží­vám, když po­tře­buju trochu roz­prou­dit krev v žilách & přebít le­tar­gii. Zcela vy­ne­chá­vám veš­kerý post-rock, pro­tože kdy­bych ho za­řa­dil, seznam by byl gi­gan­tický.

První dvě věci se týkají Half Life. To je dů­le­žité, pro­tože celá tahle věc mě na­padla, když jsem se pro­kou­sá­val sta­rými zá­pisky tady na k47čce, kde často vy­chva­luji sérii Half Life (teď již de­fi­ni­tivně mrtvou). Po­slední dvě po­ložky vzešly z ly­ric­kého génia As­t­ro­nau­ta­lise. Jeho loňský kon­cert v Praze byl ne­za­po­me­nu­telný zá­ži­tek.

To je pro dnešek všechno.

Co po­u­ží­váte vy, když po­tře­bu­jete pro­bu­dit?


+1: Do se­znamu by také mohl patřit Black HoneyTHOT (N)NAL, které jsem v mi­nu­losti také po­u­ží­val jako ener­gi­zační agenty, ale teď už tak ne­fun­gují.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz