k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ta industriální skupina jejíž jméno nedokážu vyslovit

26. 12. 2018 — k47

Dneska jen te­le­gra­ficky: Vzpo­mněl jsem si na ex­pe­ri­men­tální, in­dustri­ální & avant­gardní sku­pinu Ein­stür­zende Ne­u­bau­ten, jejíž album Per­pe­tuum Mobile se mi kdysi celkem líbilo. Říkám si, že to muselo být dávno, ale ne­vě­děl jsem přesně kdy. Pět let? Osm let? Možná. Po­dí­val jsem se na wiki. Datum vydání: 2004. Před čtr­nácti lety. Kam se ten čas jenom poděl?

Per­pe­tuum Mobile se mi na další po­slech s čer­s­tvýma (a mnohem star­šíma) ušima zase líbilo, ale nevím přesně, co to o mně říká. Zna­mená to, že je stále dobré, nebo jsem de­fi­ni­tivně zamrzl a už se hu­debně nijak ne­po­sunu? Doufám, že ne. Doufám, že se nad rakví nebudu kře­čo­vitě držet toho svého post-rocku a na­dá­vat na všechno, co vyšlo po roce 2021, jako na ne­po­slou­cha­telné řin­čení. Nemám v lásce ty di­no­saury, kteří pro­hla­šují, že hudba není to, co bývala v še­de­sá­tých/se­dm­de­sá­tých/osm­de­sá­tých/de­va­de­sá­tých letech & ne­chtěl bych se stát jedním z nich.

Když jsem byl v tom, do­pl­nil jsem vzdě­lání a do­po­slou­chal na­hrávky, které EN za po­sled­ních 14 let vy­pro­du­ko­vali. Alles wieder offen je fajn, ale Lament – stu­di­ová re­kon­strukce před­sta­vení ke sto letům od za­čátku první svě­tové války – byla na můj vkus příliš ex­pe­ri­men­tální.

To by bylo. Jestli půjde všechno podle plánu, někdy v roce 2032 se k EN zase vrátím a pak se uvidí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz