k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dva jazyky

21. 6. 2018 — k47

Když jsem četl jeden ne­u­vě­ři­telně dlouhý článek o „ner­dech“ a fe­mi­nismu, na­padla mě pa­ra­no­idní myš­lenka, kterou jsem ne­do­ká­zal vyhnat z hlavy za­pla­vené mi­li­ar­dou slov: Co když mám ve dvou růz­ných ja­zy­cích dva různé názory na stej­nou věc, pro­tože chápu určité klí­čové ter­míny roz­dílně?

Všechno to vy­vo­lalo slovo „en­tit­le­ment“, které se v textu vy­skytlo při­bližně ti­síc­krát. An­g­licky mu ro­zu­mím, aniž bych ho kdy­koli pře­vedl do češ­tiny. Vím co ozna­čuje a co zna­mená, ale nikdy jsem se ho ne­sna­žil pře­lo­žit. Na chvíli jsem se za­sta­vil a ne­na­pa­dal mě přesný ekvi­va­lent, který by vy­já­d­řil všechny nuance a de­taily. Podle slov­níku se dá pře­lo­žit jako „nárok“, „právo“ nebo „opráv­nění“. Ale to mi ne­při­padá do­sta­tečně kom­pletní. V článku bylo po­u­ží­váno jako ne­ga­tivní termín, vždy neslo im­pli­citní ko­no­taci ne­za­slou­že­ného nebo pře­hna­ného nároku, symptomu hlubší ne­spra­ve­dl­nosti.

Mohl bych tedy za­stá­vat dvě různé pozice na iden­tické téma, jednu v an­g­lič­tině a jinou v rodném jazyce? Ne kolem en­tit­le­mentu, ale če­ho­koli jiného? Mohl bych to vůbec poznat, když vý­ra­zové pro­středky jazyka stojí v cestě tohoto uvě­do­mění? Jedná se pak o ne­slu­či­telné pozice na jedno téma, když termín v každém jazyce chápu trochu jinak? Nejsou to pak dvě od­lišná témata? Ale co když mi jazyk brání si uvě­do­mit vlastní omyl?

Je to straš­livá před­stava – per­fektní omyl přesně ve slepé skvrně jazyka, který je ob­tížné roz­po­znat, hraje na struny stra­chu z ne­kon­zis­tence – že uvěřím kon­spi­rač­ním te­o­riím nebo jiným ne­smys­lům, že budu pod­ve­den a začnu pod­vodu dů­vě­řo­vat.

Tohle všechno pa­ra­no­idní uva­žo­vání se dotýká orwellov­ská otázky, zdali jazyk for­muje a ovliv­ňuje jaké myš­lenky můžeme mít a jak je nám do­vo­leno uva­žo­vat. To je za­jí­mavé téma, ale teď se mi nechce hledat od­po­věď, zrovna jsem se pro­kou­sal ne­ko­neč­nou zdí slov a nemám sílu na další kon­zu­maci in­for­mací. Je čas na­la­dit mozek na mrtvý kanál—

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz