k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Duchové na Václaváku & nacisté na Senovážném náměstí

26. 9. 2018 — k47

Když jsem byl ne­dávno v Praze, což se po­slední dobou ne­stává příliš často, pro­tože jsem za­ne­vřel na ci­vi­li­zaci, spo­leč­nost, so­ci­ální život a naději, dal jsem tomu pár dekád a nic z toho se dosud ne­stalo, tak bych to asi měl za­ba­lit. Ale zato ná­klady na ces­to­vání se značně sní­žily. Daří se mi vy­hý­bat pla­cení za jízdu do města s téměř 100% úspěš­ností. Na­stou­pím vždy upro­střed vlaku a pak odejdu na ten konec, který je od prů­vod­čího co nejdál. Od­tam­tud horním patrem vidím na vchod z ve­d­lej­šího vagonu. Když se po­suv­nými dveřmi pro­smýkne prů­vodčí a začne kon­t­ro­lo­vat lístky jed­noho patra, obejdu do tím druhým do vagonu, který právě zkon­t­ro­lo­val. Hotovo. Bez lístku. Je to jen pár korun, ale tady jde o prin­cip.

Ok, začnu znovu a snad to ten­to­krát ne­strhnu do další tan­genty: His­to­rie se začíná opa­ko­vat. Na k47čku píšu denně už dost dlouho a kaž­do­roční udá­losti se znovu ob­je­vují jako fi­gurky na orloji – nejsou to jen PrideMa­já­lesy, ale i jiné menší akce a udá­losti.

Loni jsem na­ra­zil na armádu soch oku­pu­jící Vác­lav­ské ná­městí, před pár dny se to opa­ko­valo. Sochy duchů, veslař z betonu, ohyzdné po­stavy z duct tape, tex­tu­jící nahá žena z ala­bastru + pár dal­ších plas­tik a in­sta­lací. Taková armáda ne­hyb­ných figur bez tanků na­štěstí zvládne oku­po­vat jen ima­gi­naci a zma­tení ko­lemjdou­cích.

Když jsem pak rá­zo­val na hlavní, kde právě vy­de­chl vlak na trase Cela – Praha a zpět, jsem na Se­no­váž­ném ná­městí na­ra­zil na nácky. Ne sku­tečné, jen fil­mové čety pře­mě­ňo­valy vy­byd­lený Cuk­ro­var­nický palác a při­lehlé par­ko­viště na oku­po­va­nou Fran­cii. Po­sta­vili malé tr­žiště, na domy na­sa­zo­valy nové fasády, okna po­le­pili pla­káty a k tomu při­dali pár há­ko­vých křížů, aby se ne­řeklo.

Kdyby se nějaký tu­rista zeptal, co se to sakra děje, snažil bych se mu vtla­čit do hlavy, že jde o oslavu míst­ních neo-na­cistů, kteří po­řá­dají his­to­rické trhy k pří­le­ži­tosti ka­pi­tu­lace Fran­cie. Je to zábava pro celou rodinu a ať přijde druhý den, to se bude hrát „najdi a oběs členy odboje“. Něco tak oká­zale zvrá­ce­ného, že by musel ne­vě­řit. Kdyby po­chy­bo­val nahlas, ukázal bych mu vo­lební pro­gramy ně­kte­rých ko­mu­nál­ních kan­di­dátů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz