k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dostaneš přes držku

13. 5. 2018 — k47

Baví mě, když mi někdo začne vy­hro­žo­vat ná­si­lím. Jednak za to může mor­bidní pocit klidu v mo­men­tech, kdy se všechno začne srát, ale druhak fakt, že když pro­tiv­ník začne vy­hro­žo­vat útokem, síla zákona je kom­pletně na mojí straně. V takové si­tu­aci mu můžete říct, aby pře­stal mít hubu plnou keců. Když vý­hrůžku do­táhne do konce, do si­tu­ace se zapojí po­li­cie, pokud nic ne­u­dělá, pak je jen pytel sraček, který dělá ramena. Nej­čas­těji jde o mož­nost číslo dvě.

Kdyby přesto šlo o zbrk­lého rváče, může se do­pus­tit trest­ního činu ublí­žení na zdraví za který je šest měsíců až tři roky, nebo pře­stupku proti ob­čan­skému sou­žití za který se dá vy­fás­nout pokuta až 20000 korun. V zákoně se píše:

Fy­zická osoba se do­pustí pře­stupku tím, že […] jinému ublíží na zdraví, nebo úmy­slně naruší ob­čan­ské sou­žití tak, že jinému vy­hro­žuje újmou na zdraví, […] nebo se vůči jinému do­pustí jiného hrubého jed­nání.

Ne­hledě na to, že když mě na­padne, jsem opráv­něný k při­mě­řené se­be­obraně a even­tu­ální zra­nění krytá tímto pa­ra­gra­fem jsou bez­trestná. V této si­tu­aci nemůžu pro­hrát, aspoň na papíře je zákon na mojí straně.

Před ně­ja­kou dobou mi jeden chlá­pek začal vy­hro­žo­vat, že mi jednu vrazí. Jakmile to řekl, ožil jsem. Vy­svět­lil jsem mu, že to ne­u­dělá a dodal ze­vrubné de­taily jeho právní si­tu­ace. Kolem bylo dost svědků, vět­šina z nich děti.

Po­cho­pi­telně, že na činy ne­do­šlo, ale do­ká­zal mi zkazit náladu. Nicméně před­stava, že by dostal 20k pokutu a musel by dva týdny jíst suchý chleba, by za ránu stála.


+1: Tohle bylo na­psáno hned po mi­nu­lém textu, který vznikl těsně před půl­nocí. Celý den mi bylo na chcípnutí, ale jakmile se při­blí­žila půlnoc, na­jed­nou jsem ožil. Co se to jenom děje? (A taky jde po dlouhé době o první pří­spě­vek, který jsem napsal před půl­nocí).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz