k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Doping

22. 11. 2018 — k47

Pro­fe­si­o­nální spor­tovci dopují. To není nic nového nebo pře­kva­pi­vého, bylo to tak od­jak­živa, od prv­ního ko­ke­to­vání se strych­ni­nem, ko­ka­i­nem, chlo­ro­for­mem až po sou­čas­nou velice so­fis­ti­ko­va­nou vědu, která pře­růstá do stát­ních kon­spi­rací.

Přesně o tom – ne­po­vo­le­ných výkon ovliv­ňu­jí­cích lát­kách – je do­ku­men­tární film Icarus. Jeho autor Bryan Fogel chtěl zjis­tit jak využít do­pingu, aby vyhrál ama­tér­ský závod Haute Route a zá­ro­veň obelstil všechny kon­t­roly. Pro­tože když to dokáže on, dokáže to každý spor­to­vec. Během svého ex­pe­ri­mentu poznal dok­tora Gri­go­ryho Rod­chen­kova, ře­di­tele ruské ná­rodní anti-do­pin­gové la­bo­ra­toře, který mu začal asis­to­vat. Proč mu chtěl pomoci právě Rod­chenko, jehož prací je doping od­ha­lo­vat, bylo zpo­čátku zá­ha­dou. Ale po­stupně se uká­zala pravda – celá Ruská spor­tovní elita jede v obří státem or­ga­ni­zo­vané kon­spi­raci s do­pin­gem – a Rod­chenko je hlavní svědek.

Byl to fajn do­ku­ment, vřele do­po­ru­čuji. Po­dí­vejte se na něj, je na net­flixu nebo na vašem ob­lí­be­ném torren­to­vém trac­keru.

Pak jsem se začal za­jí­mat o sta­tis­tiky do­pingu a jedno je jisté: Pro­fe­si­o­nální or­ga­ni­zo­vaný sport je fraška. Jako pří­klad si vez­měte olym­pij­ské hry v Pekingu (2008): Po­zi­tivní do­pin­gové testy vedly k ode­jmutí 50 me­dajlí z cel­ko­vých 958, každé dva­cáté, a po­tres­tání mnoha dal­ších atletů, kteří se ne­u­mís­tili na stup­ních vítězů. Vět­šina z testů byla pro­ve­dena až o osm nebo devět let poz­ději, když se pro­va­lil ruský skan­dál a olym­pij­ský výbor začal s čist­kami pod­vod­níků. To také zna­mená, že ma­daj­lové zisky jed­not­li­vých zemí se můžou měnit dekádu po skon­čení olym­pij­ských her. My jsme z toho důvodu v roce 2008 zís­kali jednu bron­zo­vou me­dajli navíc.

Na wi­ki­pe­dii má stránka 2008 Summer Olym­pics medal table pod-ka­te­go­rii Chan­ges in medal stan­dings, která je delší než všechny ostatní sekce. Musí to být pěkný pocit, když at­le­tovi, který skon­čil na 4. místě, o devět let poz­ději přijde balík od IOC se zlatou me­dajlí a vy­svět­le­ním, že všichni jeho sou­peři do­po­vali.

Jedna za­jí­ma­vost na konec: České země na olym­pi­ádě sou­tě­žily jako ČR, Čes­ko­slo­ven­sko a také jako České krá­lov­ství v dobách, kdy byly sou­částí Ra­kousko-Uher­ska. Mo­derní Olym­pi­áda začala v roce 1896, není tedy zas tak mo­derní.


+1: Abor­tion doping

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz