k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Chaos/mechanizace

1. 4. 2018 — k47 (♪)

Znáte ten pocit, když se vám něco zdá a jste si jisti, že jde o po­kra­čo­vání snu, který se vám hlavou pro­hnal už někdy dřív? Pak se ale pro­bu­díte a nejste si zcela jistí. Sku­tečně se vra­cíte do již na­vští­ve­ných vod ne­vě­domí, nebo jste si právě vysnili, že jde o po­kra­čo­vání? Sku­tečně se to stalo, nebo si to jenom mys­líte? Pře­psali jste si paměť vlastní lží?1 Můžete ji věřit?

V pří­padě snu na tom moc ne­zá­leží, ale přesto je ten pocit ne­e­xis­tu­jící jis­toty ne­pří­jemný. Ne­jis­tota špat­ného vý­sledku je mnohem horší než jis­tota toho samého.

Po­dobně se cítím při psaní k47čky. Nejsem si zcela jistý, co jsem sem už napsal, co jsem chtěl napsat, ale za­po­mněl, nebo co jsem de­fi­ni­tivně dal k ledu. Je to zmatek. I když nám kom­pletní his­to­rii mé gra­fo­ma­nie od září 2009 za­ver­zo­va­nou gitem, stejně je těžké si udržet pře­hled.

Tomu je třeba udělat přítrž a začít bo­jo­vat s cha­o­sem je­di­nými zbra­němi, které vím, jak použít: Kódem. Proto jsem napsal skript, který pro­leze ga­le­rii a ukáže, jaké fotky jsem zatím nikde ne­po­u­žil. To se hodí, pro­tože tak můžu najít všechny ty ztra­cené v zá­hy­bech času pod se­di­menty ne­u­stále při­bý­va­jí­cích ak­tu­a­li­zací, které jsem od­lo­žil jednou a za­po­me­nul na­po­řád.

Třeba jako tahle:

Tak to vy­pa­dalo kdysi-kdysi-kdysi na cestě zpátky do samoty Cely. Ta se, jak je vidno, na­chází v Mor­doru, přesně pod Horou osudu.

Teď ještě musím napsat další skript, který by pro­hle­dá­val gi­gan­tické vra­ko­viště fotek na disku a hledal ty, na které jsem zatím ani nesáhl. Pro pá­ro­vání sou­borů by bylo třeba něco jako per­cep­tu­ální ha­sho­vání. Nebo by stačil aspoň skript, který by hlídal frontu ro­ze­psa­ných textů a kon­t­ro­lo­val, jestli něco ne­za­padlo na příliš dlou­hou dobu. Kaž­do­pádně jedno je jisté: Na­de­šel čas me­cha­ni­zace.


  1. Při psaní mi na mysl přišel fan­tas­tický film Primer (měl bych se na něj zase po­dí­vat & vy byste měli udělat to samé):

From this they de­du­ced that the pro­blem was recur­sive but beyond that, found them­sel­ves ad­mit­ting, aga­inst their own nature and once again, that the answer was unk­nowa­ble.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz