k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DIY/blesk

9. 6. 2018 — k47

Blesk je ve své pod­statě velice jed­no­du­ché za­ří­zení. Jde o obvod do kte­rého je při­po­jený kon­den­zá­tor a xe­no­nová vý­bojka. Když se obvod uzavře, na­stane záblesk. Vět­šina1 blesků má dole na noze, která se za­su­nuje do sáněk/horké boty cen­t­rální pin a na bocích dva kon­takty—to jsou ter­mi­nály spí­na­cího obvodu. Všechny blesky od se­dm­de­sá­tých let po­u­ží­vají tuto jed­no­du­chou kon­strukci a proto pro­dukt jed­noho vý­robce fun­guje s fo­to­a­pa­rá­tem jiného. Ne­musejí pod­po­ro­vat všechny vy­mo­že­nosti jako TTL, ale aspoň spí­nají.

Na mém ghetto stroji nebyla horká bota, jen jakýsi pro­pri­e­tární port určený pro za­po­jení pro­pri­e­tární výbavy. Proto jsem si před ně­ja­kou dobou koupil čín­skou re­dukci na horkou botu, která umož­nila při­po­jení kla­sic­kých blesko-jed­no­tek. Pár týdnů jsem čekal, jakmile přišla, nad­šeně jsem ji při­po­jil a ne­fun­go­vala. Hmm. Asi nějaký zmetek. Hodil jsem ten kus plastu a kovu do kra­bice a po­kra­čo­val v ma­ra­tonu kaž­do­denní bez­na­děje. Cítil jsem se příliš špatně nato, aby mi tahle malá kom­pli­kace nějak zhor­šila náladu.

Od té doby uply­nulo mnoho měsíců. Začal jsem víc věřit DIY pro­jek­tům. Ne­ko­nečná moud­rost in­ter­netu mě in­for­mo­vala jak fun­guje blesk a když jsem úspěšně zkra­to­val odvod a vý­bojka v zá­chva­tech divoce zvra­cela bílé světlo, mi došlo, že čínská sou­částka je nej­spíš elek­tricky funkční a závada je někde jinde. Možná nesedí kon­takty.

Pa­ma­tuji si, že kdysi dávno jsem strčil šrou­bo­vák do zá­suvky a dostal jsem ránu. Do dneška si to pa­ma­tuji v živých bar­vách. V tom oka­mžiku jsem se něco naučil: Nikdy ne­str­kej šrou­bo­váky do zá­suvky a ne­při­po­juj vlastní tělo do obvodu, kterým proudí 220 voltů.

V po­dob­ném duchu jsem řešil pro­blém s bleskem tak, že jsem do kon­taktů strkal kus plechu a snažil se trefit správný úhel a polohu, která by pro­po­jila oba ter­mi­nály.

Tento kus plechu (který jsem ex­tra­ho­val z těla starého te­le­fonu), vra­žený mezi blesk a horkou botu, a při­chy­cený na místě elek­tri­kář­skou páskou, všechno spra­vil. Uká­zalo se, že kon­takty z ně­ja­kého důvodu ne­do­lé­haly a teprve s pomocí plíšku, došlo k jejich spo­jení a blesk začal bles­ko­vat. DIY opět zví­tě­zilo.

Je to dů­le­žité ví­těz­ství, pro­tože bles­ko­vat baví.


  1. Kromě ně­kte­rých modelů od Sony, která se ve své ne­ko­nečné moud­rosti roz­hodla jít proti proudu a pro­du­ko­vat zcela ne­kom­pa­ti­bilní hard­ware. Jak jsem tu už psal, motto Sony by mělo znít „ne­če­kejte zá­zraky“, nej­lépe na­psáno la­tin­sky.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz