k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Devblogy - web, který nikdy neexistoval

8. 10. 2018 — k47

Dev­blogy byl jeden z těch pro­jektů, který vznikl před lety a od té doby na něj nikdo nesáhl. Až do teď, kdy jsem se roz­hodl zbavit se jed­noho ser­veru, který už skoro na nic ne­po­u­ží­vám.

Ale měl bych asi začít od za­čátku: Dev­blogy je jed­no­du­chý agre­gá­tor čes­kých vý­vo­jář­ských blogů, který au­to­ma­ticky posílá nové články na twit­ter. Ne všechny blogy jsou psané česky, ale jejich autoři jsou lidé z Re­pub­liky od­ko­jení lah­vo­vým pivem a po­ci­tem zrady.

Už ně­ja­kou dobu jsem si po­hrá­val s myš­len­kou za­ho­dit PHP web a bac­kend na­čmá­raný ve Scale, a na­místo toho web ge­ne­ro­vat pomocí as­cii­blogu, tedy stej­ného soft­waru, který tvoří i k47čku. Nebylo by na tom nic kom­pli­ko­va­ného, Dev­blogy mají v pod­statě tři části: jedna kon­t­ro­luje RSS kanály, druhá je zve­řejní na webu a třetí no­vinky pošle na twit­ter.

Když jsem se díval do sta­tis­tik, vy­ply­nulo z nich, že webo­vou část, jež měla ně­ko­lik vy­chy­tá­vek, se kte­rými jsem si vyhrál, skoro nikdo ne­po­u­žívá. Jako kdyby ne­e­xis­to­vala. Uži­va­telé k dev­blo­gům při­stu­pují přes RSS export nebo twit­ter @dev­blogy (875 followerů, bývalo to přes 2000, ale to byli pře­de­vším arabští boti, které na­lá­kal auto-follow). To dává smysl – chtějí aby se no­vinky do­staly k nim, au­to­ma­ticky a na ka­ná­lech, na které jsou už na­la­děni. Nikdo se nechce vracet na jeden web, jen aby se do­zvě­děl, co je v dev-blo­go­sféře nového. Hodně hitů také ge­ne­ro­val nějaký bot Slacku a jak říkám: Proč ne?

A bylo jasno: není po­třeba kom­pli­ko­vaný web, který nikdo ne­u­po­třebí a jen se lidem staví do cesty. Jeho jediná funkce je ukázat, co jsou dev­blogy zač (seznam článků je k tomuto účelu ide­ální), kde najít RSS a twit­ter. Není třeba dy­na­mická PHP „apli­kace“, stačí sta­ticky ge­ne­ro­vaný web, který bude jednou za hodinu ak­tu­a­li­zo­ván. K tomu je as­cii­blog jako dělaný. Do­slova.

To ale nebyla jediná změna. Celou věc jsem značně zjed­no­du­šil tím, že jsem se zbavil da­ta­báze. Dev­blogy za­zna­me­naly jen něco přes 6000 článků a to je tak stu­pidně malé množ­ství dat, že k tomu není po­třeba da­ta­báze. Stačí jeden tex­tový soubor, jeden JSON na řádek, který všechno ob­sáhne. Při ak­tu­a­li­zaci ho přečtu, přidám nové věci, vy­ge­ne­ruji z něj sta­tický web a hotovo. Ne­mu­sím se srát s da­ta­bází, opa­trně ak­tu­a­li­zo­vat stav & snažit se ne­po­ško­dit data. Aby bylo jasno, da­ta­báze jsou skvělé věci, ale tady ope­ruji při­nej­lep­ším s pár de­sítky mega textu. Celý proces můžu rozjet i na Raspberry Pi. Což je přesně to, co se stalo & dev­blogy teď běží z ma­lič­kého ARM po­čí­tače za pár šupů.

Fi­nální sta­tis­tiky počinu: 5 řádků bashe, 16 řádků Scaly, 269 řádků php, 84 řádků CSS a 18 řádků kon­fi­gu­race as­cii­blogu. Možná bych to mohl ještě srazit o nějaký kód, který jsem zko­pí­ro­val ze staré verze i když není třeba, ale na tom moc ne­sejde, fun­guje to a to je hlavní. Teď doufám, že na to nebudu muset zas pár let sáh­nout.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz