k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo nemá děti, nemůže mít empatii

2. 10. 2018 — k47

Na in­ter­netu jsem četl hodně ne­smyslů, bludů, hys­te­ric­kých reakcí od ší­lenců, pod­vod­níků, šar­la­tánů, lhářů a kon­spi­rá­torů. In­ter­net po­sky­tuje pro­stor všem bez vý­jimky včetně po­mý­le­ných a pod­ve­de­ných, a ně­kteří z nich této svo­body vy­u­ží­vají víc než jiní. Ostatně re­kre­ačně čtu rati­o­na­lwiki, která do­ku­men­tuje tuhle sortu lidí a ka­ta­lo­gi­zuje jejich ira­ci­o­na­litu a bláz­nov­ství. Jde o zá­ba­vou ak­ti­vitu protka­nou oka­mžiky uvě­do­mění, že tihle lidé exis­tují a často tvoří horní krustu spo­leč­nosti a po­li­tic­kého žeb­říčku.

Jedním z výroků, na který jsem na­ra­zil ne­dávno je pro­hlá­šení, že tomu, kdo nemá děti, je z prin­cipu ukra­dená bu­douc­nost. Když ji nemůže pře­ne­chat svým po­tom­kům, není scho­pen na ní myslet po­zi­tivně a kon­struk­tivně plá­no­vat—po nás ať potopa. Jde o stejně idi­o­tický ar­gu­ment, jako že člověk ne­vě­řící v boha, nemůže mít mo­rální zásady. Ty mohou po­chá­zet jen od svr­cho­vané nad­při­ro­zené entity, Za­zna­me­nal jsem to v kon­textu útoků na po­li­tiky jako je Macron nebo Mer­ke­lová, kteří nemají vlastní děti.

Pro­tože je ge­ne­tická linie Angely Mer­ke­lová slepou ulič­kou, je ji bu­douc­nost Ně­mecka ukra­dená & chce stát za­pla­vit uprch­líky & na­sto­lit vládu práva Šaría & po­dobné vý­plody myslí dlou­ho­době na­lo­žené v pa­ra­no­id­ních šťá­vách.

Ve své pod­statě jde o na­ho­dilý útok na nečlen­skou sku­pinu (out-group) a zá­ro­veň snahu se­be­va­li­dace, která odhalí útoč­níky.

Jako ve­d­lejší oběti útoku jsou všichni ti bezdětní, kteří přece ne­mů­žou cítit em­pa­tii, ne­mů­žou mít mo­rální zásady, pro­tože… proč vlastně… pro­tože ne­mů­žou, už jsem řekl. Kdo nemá moje zku­še­nosti, nemůže mít moje hod­noty. Pokud to někomu při­po­míná na­rážky na „tu dnešní mládež“, není daleko od pravdy.

Tvr­zení za­hr­nuje ale i autory útoků v letech, kdy ne­dis­po­no­vali po­tom­stvem a tím pádem ne­ří­kají nic po­zi­tiv­ního o sobě samých. Je to snad obraz jejich hodnot? To dříve, než pře­dali svůj ge­ne­tický ma­te­riál, ne­vě­řili v bu­douc­nost? Byl jim osud ci­vi­li­zace, spo­leč­nosti a jiných lidí ukra­dený? Jestli ano, tak to není příliš dobrá vi­zitka. Jde o hrubě re­duk­ci­o­nis­tický pohled na svět, ato­micky kme­nový, hnaný stra­chem ze smrti, jen svět, ve kterém ze mě něco zů­stane, stojí za to ochra­ňo­vat. Když hod­no­tím druhé, uka­zuji tak im­pli­citně vlastní hod­noty, i ty temné a po­krou­cené, útok je pro­jekcí vlast­ního stra­chu.

Ta­ko­véto nař­čení je prů­hledný útok na zá­kladní kameny lidské sluš­nosti a dů­stoj­nosti, podle něj nejsme víc než zví­řata, která se bez vý­či­tek po­ží­rají na­vzá­jem, je to svě­to­ná­zor so­ci­o­patů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz