k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stalo se ze mě to, co nesnáším

9. 7. 2018 — k47

Jednou v noci hlu­boko po pře­lomu do ná­sle­du­jí­cího dne nebylo co dělat – svět vy­chladl a ztichl, nad ho­ri­zon­tem stromů, čer­ných proti čer­nému nebi, hučel ne­ko­nečný klid, hvězdy žhnuly mrtvým svět­lem z dob dáv­ného vesmíru. Mohla být jedna hodina, možná dvě, ne­pa­ma­tuji se přesně. Ale vím, že jsem jako už tolik nocí nemohl usnout. Šel jsem tedy ven, bosky, do kůlny jde par­kuje kolo. Bylo na něm třeba něco udělat, vždycky bylo, něco malého, jako třeba vy­čis­tit a na­ma­zat řetěz, nebo něco vět­šího jako třeba se po­dí­vat na zadní pře­ha­zo­vačku, která se chová po­ně­kud ne­před­ví­da­telně a jed­noho mokrého dne během stou­pání do as­fal­to­vých kopců Vý­chodu od­mítla zcela plnit svou úlohu. Nevím přesně, co jsem dělal, ale pa­ma­tuji si, že mě to bavilo, čas ubíhal a noc za blánou bub­liny světa tiše sté­nala.

#artefakty

Pak mi to došlo: Stalo se ze mě to, co sám ne­sná­ším. Stal jsem se jedním z těch ne­šťast­ných je­dinců, kteří se ne­u­stále věnují svému do­prav­nímu pro­středku, kteří jsou po­sedlí jemnou me­cha­ni­kou jeho fun­go­vání a snaží se ji vy­la­dit k ma­xi­mální a ob­jek­tivně dez­i­lu­zní do­ko­na­losti. Re­a­li­zace mi začala stékat po zádech ve žlábku páteře jako stu­dený pot. Proč? Jak se to jen stalo? Jak jsem jen mohl uklouz­nout? Bože můj, bože můj, proč jsi mě opus­til? Kdo vlastně jsem? Kým jsem se to stal? Ro­zu­mím si ještě vůbec, má můj život nějaký smysl, známou tra­jek­to­rii nebo po­cho­pi­tel­nou logiku?

Ale místo tr­va­lého pře­hod­no­cení ži­vot­ních po­stojů jsem jen po­kr­čil rameny a po­kra­čo­val v práci, ten řetěz se přece jen sám ne­vy­čistí & krize iden­tity se nedá použít jako prů­mys­lový od­maš­ťo­vač.

Na­štěstí ne­pa­t­řím mezi ty, kteří všem o svém vy­vo­le­ném do­prav­ním pro­středku ne­u­stále vy­klá­dají. Do téhle re­a­lity mě izo­luje ne­ko­nečná samota Cely. Takže aspoň tak—

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz