k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co je tohle za jazyk?

10. 7. 2018 — k47

Nic jako čistá češ­tina ne­e­xis­tuje. Řada slov byla pře­vzata z cizích jazyků. Kdysi náš jazyk čerpal z řečtiny a latiny, kvůli his­to­ric­kým okol­nos­tem pro­bí­hala osmóza ně­mec­kých ter­mínů a v po­slední době je ra­bo­vána an­g­lič­tina. Slova, která zní tak česky, až vlas­ten­cům vlhne pohled slzami, jsou ci­zo­kraj­ného původu. Kříž, škola, kapsa nebo skříň byly vy­půj­čeny z jazyka římské říše. Jazyk se vyvíjí or­ga­nicky a cha­o­ticky a ani Ústav pro jazyk český s tím nic ne­na­dělá.

Nicméně, nad tím, jak je jazyk někdy krou­cen na in­ter­netu, zů­stává rozum stát. Pi­sa­telé si vy­půj­čují an­g­lická slova, ter­míny, fráze, obraty a nebo celé věty a hrubou silou je na­pa­sují do čes­kého textu, i když exis­tují po­ho­dlné al­ter­na­tivy v našem jazyce.

Stránky Novy Ex­press, která vzni­kala me­to­dou střihu.

Tak třeba klenot Důvěra ani re­spekt nejsou zero sum game (odsud) do­ka­zuje dvě věci: 1) na twit­teru nej­větší ohlas vzbu­zují otře­pané fráze 2) autor se ne­sna­žil použít ani do­slovný pře­klad hra s nu­lo­vým souč­tem, který je také ten široce po­u­ží­vaný.

Další tweet: Krize se­ri­oz­nich medii = skon­cila scar­city, diky ktere mela mas­me­dia au­to­ritu (odsud). Scar­city = ne­do­sta­tek, ale má o něco užší význam. Za po­zor­nost stojí taky po­u­žitý rod, je to ta scar­city. Z ně­ja­kého důvodu. Asi se skloňuje jako žena? Je možné, že tento termín pro­roste do tkáně češ­tiny a za pár let budeme všichni po­u­ží­vat slovo skar­sita.

Ale nejde jen o jed­not­livá slova, dost často na­ra­zím na pa­ra­zi­tické obraty, které jen velice ne­u­měle mas­kují svůj původ v an­g­lič­tině. Na­pří­klad jsem ráda za kaž­dýho jed­noho je do­slovný pře­klad fráze I'm glad for every single one a ve slo­van­ském jazyce nezní při­ro­zeně ani ele­gantně.

Teď mě určitě někdo nařkne, že jsem gra­m­mar nazi. Za to ho pošlu do prdele, když už tak jsem gra­ma­tický nácek, ale to nezní tak cool, že ano?

V tech­nic­kých kon­ver­za­cích je to mnohem horší: Obávám se, že v (ale­spoň trochu) real-world use cases však tenhle overhead bude ne­srov­na­telně menší než sa­motné ren­de­ro­vání ša­b­lony. Nejde o po­u­ží­vání tech­nic­kých ter­mínů, které nemají české obdoby (nebo je autor nezná, jako se často při­zná­vám na mých dvou tech blo­zích), ale jen divoká směs slov roz­mač­ka­ných do ne­u­r­čité břečky. Pravda, lidé se zna­lostí ter­mínů ji po­ro­zu­mějí, ale pro ne­znalé an­g­lič­tiny jde o ne­pro­nik­nu­tel­nou hradbu slov. Ti se můžou opráv­něně ptát: Co je tohle za jazyk?


+1: Do­da­tek: Další patvar je To po­tře­bu­ješ, za úvodní zá­jmeno můžete do­sa­dit jiné pod­statné jméno, nic to ne­změní na tom, že jde o lin­gvis­tic­kou obdobu nehtů skří­pa­jí­cích po tabuli.

+2: Další do­da­tek: Na­ra­zil jsem na spo­jení „Pokud se do­mní­váte, že X, pře­mýš­lejte znovu“. Jde o do­slovný pře­klad an­g­lické fráze „think again“, který zní po­ně­kud kostr­batě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz