k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stojí to za hovno

14. 5. 2018 — k47

Asi takhle: Po­sled­ních pár dnů stálo za hovno1 . Do­konce bych se nebál říct, že se █████ začal de­fi­ni­tivně hrou­tit svět. Ale to byla dobrá věc. Každá ka­ta­strofa po­skytne útěchu & ukáže, že to nemůže být horší než sou­časné mi­ni­mum. Je třeba se začít hýbat. Je zcela ne­zbytné pře­ko­nat ne­teč­nost & odpor apatie. Zastav se, pře­mýš­lej, plánuj. Jak říkám, to je dobrá věc — je to jako ten citát dr. John­sona: „Depend upon it, Sir, when a man knows he is to be hanged in a fort­ni­ght, it con­cen­t­ra­tes his mind won­der­fully.“

Jediná pří­jemná udá­lost v těch dnech byla ko­men­to­vaná ex­kurze Ma­tičky Me­tr­po­lis smě­řu­jící do sa­mot­ných zá­kladů chát­ra­jí­cího li­beň­ského mostu, & potom spo­le­čen­ská dohra, která ná­sle­do­vala (v paměti mi utkvělo hlavně jedno slovo: Li­thium).

Jinak: Ke hře The Bin­ding of Isaac vyšel pátý & po­slední bo­os­ter pack, který při­nesl novou po­stavu The For­got­ten. V dobách mysl halící as­fal­tové tem­noty, jsem dohrál všechny výzvy (Heart, Bosh Rush, Isacc, Satan, Blue baby, Lamb, Mega Satan, Ultra Greed, Hush a De­li­rium) za obě ob­tíž­nosti. Za The For­got­ten se hraje docela dobře a jde o pří­jem­nou změnu tempa a herní me­cha­niky.

Pak jsem zjis­til, že vyšla nová ak­tu­a­li­zace pro stu­pidní za­bí­ječ času Cookie Clic­ker & s ním jsem strá­vil jedno duchem ne­pří­tomné od­po­ledne. Cokoli, jen abych přebil █████ a prázd­notu.

A potom, když no­vinky vy­schly, jsem se v ter­mi­nální ka­ta­to­nii vrátil k xkcd. Jedna věc je jistá: Dřív byl tenhle komix za­lo­žený víc na pří­bě­zích, nikoli jen na jednom po­znatku po­da­ném formou in­fo­gra­fiky.

  1. Odkazy smě­řují do po­zná­mek pod články. Ale re­a­lita byla v po­sled­ních dnech mnohem horší.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz