k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Charita

5. 12. 2018 — k47

Na­de­šel ten čas roku – pro­si­nec – a jako každý jiný pro­si­nec ██████████ začal s cha­ri­ta­tiv­ním stre­a­mem. Já, jako dávný clo­se­ted ██████████, který pa­ma­tuje staré dobré časy léta páně 2010, jsem nemohl pro­pás­nout tohle de­mentní ší­len­ství. Proč ne? Je to čas se na­lá­do­vat ███████████████████████████████████, a sle­do­vat dva Brity jak pro­pa­dají ší­len­ství, lijí do sebe gin a za hodinu vy­be­rou skoro milion dolarů na cha­ritu. Jak říkám, proč ne?

Duo L&S, pů­vodní █████, vy­cho­vali celou armádu mla­dých je­dinců z nác­ti­le­tého bahna vstříc do­spě­losti, zod­po­věd­nosti, dis­po­na­bil­nímu příjmu, jehož část můžou ri­tu­álně obě­to­vat na cha­ritu. Jde o per­fektní bouři, █████ jsou ně­ja­kým způ­so­bem stále s námi, exoti dnů dávno ztra­ce­ných, sice více méně za­po­me­nutí a bez­vý­znamní, ale pořád pře­ží­vají, zápasí s you­tube al­go­ritmy a navěky v srd­cích po­ma­tenců, kteří v pro­sinci vy­le­zou z rutin běž­ného života, aby uká­zali svůj cash a blýskli se hmot­nými statky. Lusk­nu­tím prstů a klik­nu­tím myši je pře­ve­dou na účty plejády cha­ri­ta­tiv­ních or­ga­ni­zací, jen aby pozdra­vili své pra­dávné hrdiny a idoly, teď ve střed­ním věku, bo­ju­jící s ro­ze­ví­ra­jí­cími se če­listmi ne­e­xis­tence a na­růs­ta­jící ire­le­vancí. Loni se jim po­da­řilo vybrat celkem 5 mi­li­onů dolarů a nej­spíš šlo o ma­xi­mum, které už nikdy ne­mů­žou zdolat. I když jejich stopa slábne, stále za sebou za­ne­chá­vají ně­ja­kou brázdu.

A když je ten pro­si­nec, taky na něco při­spějte. Pokud nevíte na co, můžete peníze da­ro­vat mě. Že nevíte, jak mě najít? Ne­smysl, je to jed­no­du­ché: Za bez­mě­síčné noci za­jděte do nej­hlub­šího lesa a peníze v obálce strčte do ztrouch­ni­vě­lého kmene. Když budete od­chá­zet, usly­šíte zvuk, který při­po­míná chrop­tění smr­telně ra­ně­ného vlka. To je signál, že jsem váš dar přijal. Nebo mi na­pište, abych si za­lo­žil pa­t­reon nebo tak něco.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz